پردازد.
3-7-2- قلمرو مکاني
قلمرو مکاني اين تحقيق شامل کليه شعب بانک کشاورزي ابهراستان زنجان مي باشد.
3-7-3-قلمرو زماني
قلمرو زماني اين تحقيق پائيز 1391مي باشد.
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها
4-1-مقدمه
تجزيه و تحليل داده ها فرايندي است چندمرحله اي که طي آن داده هايي که ازطريق بکارگيري ابزارهاي جمع آوري در نمونه آماري فراهم آمده اند،پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها وارتباط هاي بين اين داده ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد.دراين فرايند داده ها هم از لحاظ مفهومي و هم ازجنبه تجربي پالايش مي شوند وتکنيک هاي گوناگون آماري نقش بسزايي دراستنتاج وتعميم آن ها برعهده دارند.[خاکي،1384]
4-2-تجزيه وتحليل داده ها
با توجه به اينکه دراين پژوهش،به دنبال شناسايي عوامل مؤثر بازاريابي رابطه مند درارتباط با مشتريان کليدي بانک کشاورزي ابهرمي باشيم اين عوامل به چهار دسته طبقه بندي شده اند.که هريک از اين عوامل،درقالب فرضيه اي مورد بررسي قرار گرفته اند.
-فعاليت هاي اجتماعي
-فعاليت هاي فروش
-تبادل اطلاعات
-نظارت بر رابطه
4-3-بررسي و توصيف اطلاعات مربوط به سؤالات عمومي
4-3-1- توزيع جنسي پاسخگويان
ازميان کساني که به عنوان نمونه اين تحقيق محسوب مي شوند،8/13درصد زن4/85درصد مرد هستند.تعداد پرسش هاي بي پاسخ3نفربودند وپس از احتساب اين تعداد در قالب درصد معتبر،تعداد پاسخگويان زن1/14درصد و پاسخگويان مرد9/85بالغ گرديد.
(جدول4-1).توزيع جنسي درحجم نمونه
داده ها
تعداد
درصد
درصد معتبر
درصد جمعي
معتبر
زن
51
8/13
1/14
1/14
مرد
315
4/85
9/85
0/100
مجموع معتبر
367
2/99
100
گمشده
3
8/0
مجموع
370
0/100
نما
(مرد)2
4-3-2-توزيع سني پاسخگويان
بررسي توزيع سني پاسخگويان نشان مي دهد که10?در گروه سني (35-40سال)،18? در(40-45سال) ،30 ?(45-50سال) ،30?درصد در گروه سني(50-55سال)، 10?درگروه سني(55-60سال) ،2?در گروه سني (60وبالاتر)قرار دارند.
ميانگين سني پاسخگويان49سال وانحراف معيارآن(310/0)است.حداقل سن دراين پژوهش،36سال و حداکثر سن63سال بوده است.
(جدول4-2).آماره هاي پراکندگي توزيع سني پاسخگويان
آماره هاي پراکندگي سن
متغير سن
تعدادمعتبر
362
362
گمشده
8
8
ميانگين
85/48
انحراف استاندارد
310/0
ميانه
00/49
مد(نما)
52
واريانس
907/5
دامنه
27
حداقل
36
حداکثر
63
(جدول4-3).توزيع سني درحجم نمونه
سن
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي
معتبر
36
6
621622/1
657459/1
657459/1
38
4
081081/1
104972/1
762431/2
39
12
243243/3
314917/3
077348/6
40
14
783784/3
867403/3
944751/9
41
7
891892/1
93370/2
87845/11
42
11
972973/2
038674/3
91713/14
43
16
324324/4
41989/4
33702/19
44
19
1351135/5
248619/5
58564/24
45
13
513514/3
59116/3
1768/28
46
28
567568/7
734807/7
9116/35
47
22
945946/5
077348/6
98895/41
48
24
486486/6
629834/6
61878/48
49
29
837838/7
01105/8
62983/56
50
8
162162/2
209945/2
83978/58
51
10
702703/2
762431/2
60221/61
52
42
35135/11
60221/11
20442/73
53
20
405405/5
524862/5
72928/78
54
21
675676/5
801105/5
53039/84
55
16
324321/4
41989/4
95028/88
56
4
081081/1
104972/1
05525/90
57
7
891892/1
933702/1
98895/91
58
8
162162/2
209945/2
1989/94
59
2
540541/0
552486/0
75138/94
60
12
243243/3
314917/3
0663/98
63
7
891892/1
933702/1
100
مجموع معتبر
362
83784/97
100
گمشده
8
162162/2
مجموع
370
100
4-3-3-توزيع مقطع تحصيلي پاسخگويان

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید