دانشگاه پيام نور
دانشکده علوم انسانی
مرکز قشم
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی
گروه علوم تربیتی و روانشناسی

عنوان پایان نامه :

تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی

محمد مهدی تمدن

استاد راهنما :
دکتر لقمان کشاورز

استاد مشاور:
دکتر ليلا قرباني قهفرخی

دیماه 1392
اینجانب .محمد مهدی تمدن دانشجوی دانشجوی ورودی سال 1390 مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی گواهی می نمایم چنانچه در پایان نامه خود از فکر ، ایده و نوشته دیگری بهره گرفته ام با نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم منبع و ماخذ آن را نیز در جای مناسب ذکر کرده ام . بدیهی است مسئولیت تمامی مطالبی که نقل قول دیگران نباشد بر عهده خویش می دانم و جوابگوی آن خواهم بود .
دانشجو تائید می نماید که مطالب مندرج در این پایان نامه نتیجه تحقیقات خودش می باشد و در صورت استفاده از نتایج دیگران مرجع آن را ذکر نموده است .
محمد مهدی تمدن
تاریخ و امضاء
اینجانب محمد مهدی تمدن دانشجوی ورودی سال 1390مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی گواهی می نمایم چنانچه بر اساس مطالب پایان نامه خود اقدام به انتشار مقاله ، کتاب ، و … نمایم ضمن مطلع نمودن استاد راهنما ، با نظر ایشان نسبت به نشر مقاله ، کتاب ، و … و به صورت مشترک و با ذکر نام استاد راهنما مبادرت نمایم .
محمد مهدی تمدن
تاریخ و امضاء
کلیه حقوق مادی مترتب از نتایج مطالعات ، آزمایشات و نوآوری ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه مطعلق به دانشگاه پیام نور می باشد .
دیماه 1392

تقدیم به:
اندک مایه پیشکشی است به مادر، همسرم وتنها فرزندم یلدا

سپاسگزاري:
خدای راسپاس می گویم که مرا درراه مقدس تحصیل قرارداد وراه پرفراز ونشیب آموختن رابرایم پر حلاوت ساخت.سپاس بیکران معلمان واساتید محترمی راکه ازخرمن علمشان خوشه ها چیدم.آنان که راهم را روشن نمودند تاتوان پیمودن بیابم.اساتید گرانمایه ای که بابذل دانش خویش افق های نوینی دربرابراندیشه ام گشودند وهنرخوب اندیشیدن رابه من آموختند.

ایزد یکتا راسپاس می گویم که توفیق درک محضراساتید گرامي جناب آقاي دكتر لقمان کشاورز استادراهنما ، سركار خانم دكتر ليلا قرباني استاد مشاور و جناب آقای دکتر ابوالفضل فراهانی ریاست عالیه دانشگاه پیام نور و مدیر گروه تربیت بدنی که درتمام مراحل پژوهش نهایت همکاری ومساعدت راداشته اند،به من داد

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 110 نفر از دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز بودند. برای نمونه گیری از روش تصادفی استفاده شد . بر اساس جدول نمونه گیری مورگان 87 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سواد اطلاعاتی در آموزش عالی سیامک استفاده شد. اساتید و متخصصین حوزه سواد اطلاعاتی روایی این پرسشنامه را مورد تایید قرار داده اند. پایایی(آلفای کرونباخ) پرسشنامه 83/0 بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی شامل آزمون t یک نمونه ای ،همبستگی پیرسون ، رگرسیون خطی و آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پایان نامه از نرم افزار spss نسخه 16استفاده شد.
یافته های پژوهش نشان داد که سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی پایین تر از حد مطلوب است، عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی در سطح مطلوبی قرار دارد و بین میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی و عملکرد تحصیلی اشان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
به طور کلی سواد اطلاعاتی نقش مهمی در فرآیند یادگیری دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی دارد و با عملکرد تحصیلی آنان نیز ارتباط مثبت و معناداری دارد.
کلید واژه ها: سواد اطلاعاتی ، عملکرد تحصیلی، یادگیری مادام العمر ، دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
1ـ فصل اول: کلیات پژوهش
1-1ـ مقدمه 2
1-2ـ بیان مسأله 5
1-3 ـ ضرورت و اهمیت تحقیق 9
1-4 ـ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………….12
1-5- سوالات پژوهش 12
1-6 ـ فرضیه های پژوهش 13
1-7- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………….13
1-8- موانع پژوهش ……………………………………………………………………………………..13
1-9 ـ تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات 14
2ـ فصل دوم : مبانی نظریه و پیشینه پژوهش
2ـ1 ـ مقدمه 18
2ـ2ـ تاریخچه مفهوم سواد اطلاعاتی 18
2ـ3ـ استانداردهای سواد اطلاعاتی 23
2ـ4ـ اهمیت سواد اطلاعاتی 28
2ـ5ـ یادگیری مادام العمر و سواد اطلاعاتی 36
2ـ6ـ پیشینه پژوهش در ایران و جهان 44
2ـ6ـ1ـ پیشینه پژوهش در ایران 45
2ـ6ـ2ـ پیشینه پژوهش در خارج از کشور57
3ـ فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3ـ1ـ مقدمه 69
3ـ2ـ روش پژوهش 69
3ـ3ـ جامعه آماری69
3ـ4ـ نمونه آماری69
3ـ5ـ ابزارها و شیوه گردآوری اطلاعات70
3ـ6ـ تعیین روایی و پایایی 73
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………..73
4ـ فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4ـ1ـ مقدمه 76
4ـ2ـ یافته های توصیفی 76
4ـ2ـ1ـ توزیع فراوانی جنسی دانشجویان 76
4ـ2ـ2ـ سال ورود دانشجویان به مقطع تحصیلی 77
4ـ2ـ3ـ تعداد مقالات چاپ شده دانشجویان 78
4ـ2ـ4ـ تعداد کتاب های چاپ شده دانشجویان 79
4ـ2ـ5ـ تعداد مقالات در دست چاپ دانشجویان 80
4ـ2-6ـ عملکرد تحصیلی دانشجویان 80
4-2-7- میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان …………………………………………………………81
4-3- نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف …………………………………………………….83
4ـ4ـ یافته های استنباطی 84
4ـ4ـ1ـ وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان 84
4-4-2-عملکرد تحصیلی دانشجویان86
4-4-3 ارتباط بین سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی87
5ـ فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5ـ1ـ مقدمه 91
5ـ2ـ خلاصه پژوهش 91
5ـ3ـ بحث و نتیجه گیری 93
5ـ4ـ پیشنهادی پژوهش 95
مآخذ 98
پیوست (پرسشنامه) 112
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 4ـ1ـ توزیع فراوانی جنس دانشجویان 77
جدول شماره 4ـ2ـ توزیع فراوانی سال ورود دانشجویان به مقطع تحصیلی78
جدول شماره 4ـ3ـ توزیع فراوانی تعداد مقالات چاپ شده دانشجویان 79
جدول شماره 4ـ4ـ توزیع فراوانی تعداد کتاب های چاپ شده دانشجویان 80
جدول شماره 4ـ5ـ توزیع فراوانی تعداد مقالات در دست چاپ دانشجویان 81
جدول شماره 4ـ6ـ آماره های توصیفی عملکرد تحصیلی دانشجویان 82
جدول شماره 4ـ7ـ توزیع فراوانی سواد اطلاعاتی دانشجویان 83
جدول شماره 4ـ8ـ آماره های توصیفی نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان 83
جدول شماره 4ـ9 آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن داده ها ..84
جدول شماره 4-10 آماره های آزمون t برای مقایسه میانگین نمره سواد اطلاعاتی در جامعه دانشجویان با نمره مطلوب 86
جدول شماره 4ـ11ـ آماره های نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان 87
جدول 4-12 جدول رگرسیون تک متغیری جهت پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق سواد اطلاعاتی..88
جدول 4-13 . ضرایب رگرسیون مرتبط با پیش بینی عماکرد تحصیلی از طریق سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی………………………………………………………………………………89

جدول شماره 4ـ14ـ آماره های آزمون همبستگی بین سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان 114

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه:

با ظهور قرن بیست و یکم ، مراکز آموزشی از سویی در حال گذر از فرایند آموزشی به فرایند یاددهی-یادگیری هستند که در این فرایند یادگیرندگان باید مسوولیت یادگیری خودشان را در داخل و خارج از کلاس درس به عهده بگیرند. از سویی دیگر گسترش کاربرد اینترنت منجر به تولید حجم عظیمی از اطلاعات شده است و افراد باید برای انجام فعالیتهای حرفه ای، شخصی و آموزشی شان بر مهارت های پردازش اطلاعات مسلط باشند و در این راستا، تبحر در کاربرد فناوری اطلاعات کافی نیست، بلکه یادگیرندگان باید توانایی پردازش، تحلیل و نقد اطلاعات موجود را نیز داشته باشند. داشتن مهارت سواد اطلاعاتی این امکان را فراهم می نماید(حری،1383).
جامعه اطلاعاتی1 اصطلاحی است که ژاپنی ها در سال 1963 میلادی، در مقاله ای درباره نظریه تکامل اجتماعی بر مبنای تراکم صنایع اطلاعات ، مطرح کردند و سپس در سال 1978 به جهان غرب صادر شد (داوودی،1382). اما عده ای تاریخ مهم برای جامعه اطلاعاتی را سال 1989 میلادی همزمان با ابداع شبکه جهانی اینترنت می دانند(دستجردی و قلی زاده ،1383). با وجود این جامعه اطلاعاتی ، جامعه ای چندساختی و چندوجهی است که در آن تمام لایه بندی ها و سطوح نیازمند اطلاعات هستند، اگر جامعه مانند یک هرم فرض شود در جامعه اطلاعاتی از راس تا قاعده احساس نیاز به اطلاعات وجود دارد و از آن در تمام سطوح استفاده می شود(حری ، 1373).
تحقق جامعه اطلاعاتی جبر زمانه است. چون پدیده ای است که زیر بنای آن ، پیشرفت های علمی و فنی است(خوارزمی، 1383). در عرصه انقلاب اطلاعاتی2 ، تحول آموزش و پرورش، به دلیل نقش مهمی که در پرورش مغزهای خلاق انسان های فردا و سرمایه آینده کشور دارد ، اهمیت ویژه ای می یابد و از آن جا که در این عرصه ، تنها واقعیت همیشه ثابت ، اصل تغییر است، مفاهیم نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مفاهیمی چون سواد، دانش و یادگیری معانی تازه ای یافته اند و آن چه این تغییر معانی را به جامعه وارد می کند، آموزش و پرورش و دانشگاهها هستند.
نیل پستمن3 عقیده دارد : بیش از یک دهه قبل ، عبارت سواد به معنی صرف داشتن توانایی خواندن و نوشتن بود . اما امروزه اینگونه نیست . زیرا با گسترده تر شدن مفهوم ارتباطات ، معنای سواد در شکل واقعی خود، مهارتی است که انسان را قادر می سازد بر ابزار و امکانات ارتباط جمعی مدیریت داشته باشد . با آن که خواندن و نوشتن هنوز پایگاه خود را از دست نداده است در یک جامعه اطلاعاتی ابزاری ناکافی محسوب می شود(حسین نژاد و محمدی،1384).
ماموریت اصلی جامعه دانشگاهی فراهم آوردن بستری برای یادگیری جامعه مخاطب آن است.مدیران، هیئت علمی و کتابداران دانشگاهی معتقدند که دانشجویان برای موفقیت در فعالیت های دانشگاهی و حرفه ای شان باید به توسعه مهارت های یادگیری مادام العمر بپردازند. در جامعه اطلاعاتی امروز ؛ به دلیل انفجار تکنولوژی اطلاعاتی عملکرد کارا برای دانشجویان ضروری است. آنها باید باسواد اطلاعاتی باشند و بدانند که چگونه می توانند جستجو ، بازیابی و ارزیابی نمایند(زاخری4، 2010).
‌در سال های گذشته ، دانشجویان و پژوهشگران جواب سوالات خود را از کتابها ، مجلات و هم کلاسی ها به دست می آوردند اما الان دسترسی به منابع از طریق فضای مجازی رفتار جستجوی اطلاعاتی دانشگاهیان را تغییر داده است و به همین خاطر نیاز به بالا بردن مهارت سواد اطلاعاتی به عنوان عامل اساسی در دسترسی به اطلاعات ؛ یک عامل تعیین کننده قلمداد
می گردد(صیامیان،1383).
تحقیقات در زمینه بررسی میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان مخصوصا در حوزه کتابداری و علوم تربیتی انجام شده است و اخیرا نیز گرایش به سوی بررسی ارتباط سواد اطلاعاتی و میزان یادگیری و موفقیت دانشجویان به وجود آمده است اما متاسفانه پژوهش های بسیار کمی در حوزه تربیت بدنی انجام شده است . در این پژوهش سعی محقق بر این است که به تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری و موفقیت دانشجویان تربیت بدنی بپردازد تا بتوتند گامی هر چند کوچک در پر کردن این خلا بردارد.
1-2 بیان مساله
نیاز جامعه ورزش به افراد متخصص و روند تغییرات ساختاری آموزش در سطوح عالی، ضرورت بهره برداری از فناوری را در محیط آموزشی در ایران بیش از گذشته مطرح نموده است. با توجه به افزایش جمعیت و ایجاد نگرش مثبت در جامعه نسبت به ورزش، لزوم بهره مندی از فناوری و رسانه ها در آموزش ورزش جهت پاسخگویی به نیاز ورزشی جامعه بارز است (فراهانی، 1381).
بهره مندی از فناوری ارتباط مستقیم با میزان سواد اطلاعاتی دارد و سواد اطلاعاتی نیز با یادگیری مستقل و یادگیری مادام العمر ارتباط نزدیک دارد.

شکل 1-1 ارتباط بین سواد اطلاعاتی و یادگیری مادام العمر (باندی،2004).
با توجه به اینکه نظام آموزشی در دنیا به سمت آموزش مستقل پیش می رود و این نظام ملزوماتی همچون آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتی ، سواد اطلاعاتی و… دارد. فقط آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتی تضمین کننده رسیدن به اطلاعات مورد نیاز نمی باشد و متاسفانه میزان یادگیری و موفقیت تحصیلی دانشجویانی که مهارت سواد اطلاعاتی آنها پایین هست یا اینکه به کلی فاقد مهارت سواد اطلاعاتی هستند تحت تاثیر قرار می دهد(ون دی ورد5،2010).
اولین بار زورکوفسکی6 سواد اطلاعاتی را چنین تعریف کرد : افرادی که برای استفاده از منابع اطلاعاتی در کارهایشان آموزش می بینند را می توان با سواد اطلاعاتی نامید. آنها تکنیک ها و مهارت های استفاده و کاربرد میزان گسترده ای از ابزارهای اطلاعاتی را در قالب راه حل های اطلاعاتی حل مساله می دانند. (باودن7،2000)
اصطلاح سواد اطلاعاتی را در سال 1989 انجمن کتابدارن آمریکا این گونه تعریف کرده است : سواد اطلاعاتی مجموعه مهارت هایی را شامل می شود که به وسیله آن می توان اطلاعات را بازیابی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل، ترکیب و استفاده کرد (زاخری،2010).
به بیان دیگر، سواد اطلاعاتی یک قابلیت است ، قابلیتی که فرد را قادر می سازد در ابتدا نیاز اطلاعاتی خود را تشخیص دهد و سپس اطلاعات مرتبط با آن را یافته و در نهایت به نحوی موثر و کارآمد از این یافته ها استفاده نماید. وجوه تشخیص، یافتن و استفاده بهینه از اطلاعات سه وجهی هستند که برای تعاریف سواد اطلاعاتی به کار می روند. در واقع اگرچه دسترسی مستقیم و بدون واسطه کاربران به منابع اطلاعاتی افزایش یافته ولی افزایش دسترسی به معنای رسیدن به اطلاعات سودمند و مرتبط نیست و استفاده از آن لازمه برخورداری از سواد اطلاعاتی است.
کنگ8 ، سواد اطلاعاتی را شامل چهار بعد عمده می داند: شناختی ، فراشناختی، عاطفی و فرهنگی و اجتماعی. دو بعد اول مربوط به پردازش اطلاعات است و دو بعد دیگر به نگر ش های مرتبط با پردازش اطلاعات مربوط است.بعد شناختی سواد اطلاعاتی ، قابلیت پردازش اطلاعات برای تصمیم گیری و حل مساله را نشان می دهد و توانایی تشخیص نیازهای اطلاعاتی ، شناسایی اطلاعات مورد نیاز ، سازماندهی اطلاعات سودمند و کاربرد اطلاعات برای تصمیم گیری و حل مساله را پوشش می دهد.بعد فرا شناختی سواد اطلاعاتی قابلیت پردازش متفکرانه اطلاعات را نشان می دهد. این بعد توانایی های طراحی و تنظیم فرایند جستجو و تشخیص علل دوباره کاری و اتلاف وقت و تلاش طاقت فرسای پردازش اطلاعات را پوشش می دهد. توانایی های موجود در دو بعد شناختی و فراشناختی سواد اطلاعاتی برای یادگیری در قرن 21ضروری است. (کنگ ،2009)
بعد عاطفی سواد اطلاعاتی ، به قابلیت ارج نهادن و لذت بردن از فرایند جستجو توجه دارد و اهمیت پردازش اطلاعات و اهمیت معنا دار آزادی دسترسی به اطلاعات را شامل می شود.
بعد اجتماعی- فرهنگی سواد اطلاعاتی به استقلال بالای یادگیرندگان و مسوولیت اجتماعی آنها برای به کاربردن اطلاعات در یادگیری انفرادی و جمعی شان توجه دارد.
در جامعه اطلاعاتی امروزی، آموزش یکپارچه سواد اطلاعاتی در محیط های دانشگاهی ارتباط تعیین کننده ای با موفقیت و یادگیری دانشجویان در آموزش عالی دارد. (زاخری،2010).
کسب مهارت های سواد اطلاعاتی فرصت های دانشجویان در امر یادگیری خود-رهبر راچند برابر می کند، چرا که آنان به استفاده از طیف متنوعی از منابع اطلاعاتی به منظور گسترش دانش خود می پردازند. سواد اطلاعاتی یادگیرندگان را قادر می سازد که بر محتوای اطلاعات تسلط یابند و کندوکاوهای خود را گسترش دهند و کنترل بیشتری بر یادگیری خویش به دست آورند ودر نتیجه به عنوان یک عامل مهم در یادگیری دانشجویان به شمار میرود.(قاسمی،1385).
با توجه این که پژوهش های کمی در رابطه با سواد اطلاعاتی و ارتباط آن با یادگیری در رشته تربیت بدنی صورت گرفته است و یک خلا در این زمینه مشاهده می شود محقق بر آن است تا بتواند نقش سواد اطلاعاتی و ارتباط آن با یادگیری را مورد بررسی قرار دهد. سابقه محدودی از انجام این نمونه پژوهش در تربیت بدنی موجود است تنها هنری (1374) در مقاله خود با عنوان کاربرد کامپیوتر در تربیت بدنی و مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ها اشاره ای دارد به اینکه جایگاه تربیت بدنی بر اثر عدم به کارگیری فناوری اطلاعاتی دچار افول شده است. فراهانی، زارعی و شریفیان(1388) در مطالعه موردی خود به بررسی فنآوری اطلاعات و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان تربیت بدنی در دانشگاه کرمان پرداخته است . یافته های این پژوهش نشان دهنده این است که سطح آگاهی اکثر دانشجویان(60%) از فناوری اطلاعات ضعیف و توجه و برنامه ریزی اکثر دانشجویان(78%) نسبت به آینده شغلی آنان در حد متوسط است.وبین سطح آگاهی از فنآوری اطلاعات ، ارتباطات و عملکرد تحصیلی دانشجویان؛ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به موارد فوق محقق بر آن است تا بتواند با انجام تحقیق در این زمینه به سوالات مرتبط پاسخ دهد.
از آنجا که بررسی مبانی نظری و ادبیات پیشینه بیانگر این است که در خصوص ارتباط بین سواد اطلاعاتی و میزان یادگیری و عملکرد تحصیلی در حوزه ورزش تحقیقات محدودی انجام شده است، لذا پژوهش حاضر در صدد است به این سئوال پاسخ دهد که ارتباط بین سواد اطلاعاتی و میزان یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان ارشد تربیت بدنی چگونه است؟
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:
شتاب جهانی پذیرش تکنولوژی اطلاعات در آموزش حاصل سه تحول در جامعه بوده است که عبارتند از: رشد تصاعدی دانش از اواخر قرن بیستم به این معناست که یادگیرندگان باید توانایی پردازش اطلاعات را کسب کنند(کندی9،2002).
رواج فزاینده فرهنگ دیجیتال به این معناست که یاگیرندگان به پردازش اطلاعات و مهارت های تکنولوژی ارتباطات، برای پاسخ به دیجیتالی شدن صنایع نیاز دارند.
جهانی شدن اقتصاد به این معناست که یادگیرندگان باید دیدگاه های جهانی را توسعه دهند و بتواند مردم دارای فرهنگ های مختلف، ارتباط و مشارکت کنند(او.سولیوان10،2002،رادر112003).
این سه نیروی محرکه ، نشان می دهند که در قرن 21، مردم باید برای انجام فعالیت های شخصی ،حرفه ای و آموزشی اشان ، بر مهارت های پردازش اطلاعات از طریق استفاده از IT نیز تسلط داشته باشند. در این خصوص،تبحر در کاریرد ابزارهای IT کافی نیست، بلکه یادگیرندگان باید توانایی پردازش اطلاعات را نیز داشته باشند. برای آماده کردن نسل جوان در جهت غلبه بر هزینه های زیاد که نیاز عصر اطلاعات در دنیای دیجیتال است مدارس نیز باید برای یادگیرندگان فرصت هایی جهت توسعه دانش لازم در زمینه پردازش اطلاعات به همراه نگرش های مناسب نسبت به کاربرد IT ایجاد کنند. مهارت های سواد اطلاعاتی این دانش و نگرش را فراهم
می سازند(کنگ،2009).
سواد اطلاعاتی به عنوان یک مجموعه از مهارت ها و توانایی های شناختی منحصر به فرد است و به اندازه ای به یادگیری مرتبط است که در آموزش عالی معاصر وجودش الزامی است.(آلبیتز12،2007).
معرفت نیز، سواد اطلاعاتی را اساس یادگیری مادام العمرمی دانند و بیان می کنند که در تمام رشته ها، در تمام محیط های آموزشی و در همه سطوح آموزش جاری است و فراگیران را قادر به تسلط بر محتوا می کند و دامنه تحقیقات آنها را گسترش می دهد تا به گونه ای خود رهنمون شده و نظارت بیشتری بر یادگیری هایشان داشته باشند. ( معرفت ،1386) .
رایس13 نیز بیان می کند که افراد طبق تئوری های رضایتمندی، تمایل خود را نسبت به عملی که اندازه کافی خوب و رضایت بخش باشد، نشان می دهد. به عبارت دیگر این نظریه تمایل افراد برای یافتن اطلاعات از ساده ترین و راحت ترین منبع را نشان می دهد. و کیفیت در برابر بازده نادیده گرفته می شود و به نظر می رسد کیفیت اطلاعاتی که قابل دسترسی است به طور گسترده ای توسط کیفیت جستجوی اطلاعات تعیین می شود(رایس،2007).
باید به این امر توجه داشت که در بانک اطلاعات یک کتابخانه دانشگاهی ، منابع معتبر و قابل اطمینان که توسط کتابداران متخصص مرتب و بررسی شده اند، موجود است در حالی که اطلاعات آنلاینی که کاربر استفاده می کند از چنین پالایشی بی بهره هستند. ویژگی های بسیاری از وب سایت ها ، در حالی که تبادل اطلاعات را ترویج می کنند، نگرانی در مورد اعتبار اطلاعات آنلاین را تشدید می نمایند. این ویژگی ها عبارتند از: عدم بررسی دقیق ، هزینه کم انتشار، گمنام ماندن مولف و سرعت تغییر یا اضافه شدن اطلاعات(کلین و هاینس14،2001 ).
با توجه به موارد ذکر شده نیاز مبرم به تبیین نقش سواد اطلاعاتی و کسب این مهارت در فرآیندهای آموزشی رشته تربیت بدنی به ویژه احساس می شود.
لذا با توجه به اهمیت موضوع و کمبود تحقیقات در خصوص تبیین نقش سواد اطلاعاتی در یادگیری دانشجویان کارشناسی ارشدرشته تربیت بدنی کشور باعث شد که این تحقیق انجام شود.
نتایج تحقیقات نشان دهنده تاثیر مثبت سواد اطلاعاتی بر یادگیری و موفقیت تحصیلی دانشجویان می باشد. بنابر این به نظر می رسد با تکیه بر نتایج و پیشنهادهای تحقیق حاضر و پژوهش های مرتبط بتوان مقوله سواد اطلاعاتی را در برنامه های درسی آموزش عالی گنجاند و هدف اصلی آموزش عالی یعنی یادگیری مادام العمر را محقق نمود.
1-4 اهداف تحقیق :
هدف کلی
هدف کلی پژوهش بررسی ارتباط بین سواد اطلاعاتی و میزان یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز میباشد.

اهداف اختصاصی
1. تعیین سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز
2. تعیین سطح عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز
3. تعیین ارتباط بین سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز
1-5 سوالات پژوهش
1. سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز در چه سطحی قرار دارد؟
2. عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز در چه سطحی قرار دارد؟

1-6 فرضیه های پژوهش
1. بین سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز ارتباط معنادار وجود دارد.
1-7 محدودیت های پژوهش
– این پژوهش منحصر به سال تحصیلی92-91 است.
– نتایج این پژوهش محدود به دانشجویان تربیت بدنی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز است.
– در این پژوهش تنها از یک ابزار جهت جمع آوری داده ها (پرسشنامه ) استفاده شده است.
1-8 موانع پژوهش
– موجود نبودن پرسشنامه استاندارد که در رشته های مختلف کارآیی لازم و یکسانی داشته باشد.
– سواد اطلاعاتی شامل مجموعه مهارت هایی است که تنها با پرسیدن سوال نمی توان به وجود یا نبود آنها به طور کامل پی برد.
– کمبود تحقیقات مشابه در حوزه تربیت بدنی در ایران و خارج از ایران.
– عدم کنترل عوامل محیطی مربوط به موقعیت پخش پرسشنامه و جمع آوری داده ها
– همکاری محدود مسئولان دانشگاه مورد بررسی.
– مشکل دسترسی به افراد نمونه و تمایل کم دانشجویان نسبت به تکمیل پرسشنامه های علمی که نیاز به صرف زمان دارد.

1-9 تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات
1-9-1 سواد اطلاعاتی:
تعریف مفهومی: سواد اطلاعاتی را توانایی تعیین نیاز اطلاعاتی، دسترسی به اطلاعات به طور موثر و کارآمد، ارزیابی اطلاعات به طور انتقادی و داشتن صلاحیت تلفیق اطلاعات در دانش پایه خود، به منظور کاربرد آن برای هدف های مورد نظر می داند.( لانگهورن 15،2004 ).
تعریف عملیاتی:در این پژوهش، سواد اطلاعاتی بر اساس تعریف انجمن کتابخانه های آمریکا مجموعه مهارت هایی را شامل می شود که به وسیله آن می توان اطلاعات را بازیابی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل، ترکیب و استفاده کرد در این پژوهش منظور از سواد اطلاعاتی مهارت های ذکر شده است.(قاسمی،1385).
1-9-2 با سواد اطلاعاتی: شخصی که توانایی بازیابی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل، ترکیب و استفاده از اطلاعات را دارد.
1-9-3 دانشجویان: منظور دانشجویان تربیت بدنی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 92-1391 است.
1-9-4 عملکرد تحصیلی
تعریف مفهومی: عملکرد، رفتارهای بالفعل و بالقوه و قابل مشاهده و اندازه گیری است که بیانگر نتیجه یادگیری است نه یادگیری. عملکرد تحصیلی شامل پیشرفت تحصیلی و توانایی در برنامه ریزی، خودکارآمدی، انگیزش، کاهش اضطراب، استفاده از اهداف سودمند و انجام فعالیت های مربوط به مطالعه می باشد.(درتاج،1383).
تعریف عملیاتی: منظور نمره معدل دانشجویان در کارنامه تحصیلی آنها است..
1-9-5 سطح مطلوب سواد اطلاعاتی
تعریف عملیاتی: منظور این است که دانشجویان تربیت بدنی قادر باشند حداقل به 67 درصد (نمر58 به بالا)از سوالات پرسشنامه استاندارد سواد اطلاعاتی در آموزش عالی (ACRL) پاسخ دهند.(سیامک،1385).
1-9-6 استاندارد های سواد اطلاعاتی
تعریف مفهومی: مجموعه ای است که باید چارچوبی برای سنجش افراد باسواد اطلاعاتی در اختیار ما قرار دهد و بیانگر نمای کلی از فرایندی باشد که به وسیله آن می توان نشانگرهای خاصی را که مشخص کننده یک با سواد اطلاعاتی هستند، تعیین کرد. (قاسمی،1385).
تعریف عملیاتی:در این پژوهش استانداردهای سواد اطلاعاتی همان استانداردهای مطرح شده در” استاندارد قابلیت سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی” مصوب انجمن کتابخانه های دانشگاهی و پژوهشی آمریکا در ژانویه 2000است ، که شامل 5 استاندارد و زیر مجموعه های مرتبط است(انجمن کتابخانه های آمریکا،2000). که عبارتند از:
تشخیص ماهیت و گستره اطلاعات مورد نیاز.
دستیابی موثر و کارآمد به اطلاعات مورد نیاز.
ارزیابی منتقدانه اطلاعات و تلفیق اطلاعات با مبنای دانشی و نظام ارزشی خود.
استفاده موثر از اطلاعات ، برای انجام یک مقصود خاص، به صورت انفرادی یا به عنوان عضوی از یک گروه.
درکقیمت: تومان

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید