library
T
5
4.35
home page

2
1.74
e-journals e-books

2
1.74
Total 3 word phrases: 3
 
 
 
Keyword
Found in
Repeats
Density
the central library

2
2.61

اعداد و ارقام جدول 4 حاکی از آن است که در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به زبان فارسی 11 عبارت سه واژه‌ای،24 عبارت دو واژه‌ای و در مجموع 279 تک واژه وجود دارد. عبارت (پایگاه‌های اطلاعاتی) با تراکم2.15% بیشترین تراکم را در میان عبارت‌های سه واژه‌ای، عبارت (راهنمای استفاده) با تراکم4.3% بیشترین تراکم را در میان عبارت‌های دو واژه‌ای، عبارت(دانشگاه) با تراکم 2.51% بیشترین تراکم را در میان تک واژه‌ها به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین اعداد و ارقام جدول 5 حاکی از آن است که در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به زبان انگلیسی 3 عبارت سه واژه‌ای،7 عبارت دو واژه‌ای و در مجموع 230 تک واژه وجود دارد. عبارت (the central library) با تراکم2.61% بیشترین تراکم را در میان عبارت‌های سه واژه‌ای، عبارت (central library) با تراکم4.35% بیشترین تراکم را در میان عبارت‌های دو واژه‌ای، عبارت(library) با تراکم 3.04% بیشترین تراکم را در میان تک‌واژه‌ها به خود اختصاص داده‌اند.
یافته‌ها حاکی از آن است که استفاده از واژگان بامعنی در بسامد بالا و به کاربردن آن‌ها در برچسب عنوان باعث افزایش میزان رؤیت‌پذیری و درنتیجه افزایش احتمال بازیابی وب‌سایت مربوطه از طریق موتورهای کاوش می‌گردد.
جدول 6. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی به زبان فارسی
Total words: 452

Keyword
Found in
Repeats
Density
کتابخانه
T
19
4.2
بخش

11
2.43
مرکزی
T
10
2.21
دانشگاه

8
1.77
کتاب
T
6
1.33
منابع

5
1.11
فهرست

5
1.11
لاتین

4
0.88
پایان نامه

3
1.33
Total 2 word phrases: 25
 
 
 
Keyword
Found in
Repeats
Density
کتابخانه مرکزی
T
10
4.42
نقشه سایت

2
0.88
Total 3 word phrases: 8
 
 
 
Keyword
Found in
Repeats
Density
دانشگاه‌ها‌ی دولتی

2
1.33

جدول 7. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی به زبان انگلیسی


دیدگاهتان را بنویسید