منابع مقاله با موضوع بهره بردار، نرم افزار، توسعه کشت

35 دور ، 1 دقيقه در 94 درجه سانتيگراد ، 1 دقيقه در 95 درجه سانتي گراد ، 1 دقيقه و 30 ثانيه در 72 درجه سانتي گراد انجام گرديد. بعد از اتمام 35 دور ، واکنش در 72 درجه سانتي گراد به مدت 5 دقيقه قرار گرفت. جدول 3-3 ادامه مطلب…

منابع مقاله با موضوع هورمون رشد

گياه توسط قارچ نتايج حاکي از نقش موثر اين قارچ در بهبود خصوصيات گياه جو تحت شرايط خشکي دلالت دارد. هم چنين اين آزمايش نشان داد که با توجه به شرايط اقليمي کشور ايران استفاده از اين قارچ براي رشد عملکرد گياهاني نظير گندم و جو تحت شرايط خشکي مي ادامه مطلب…

منابع مقاله با موضوع اندوفيت، قارچي، بيماري

آنها از نظر پزشکي داراي اهميت هستند و کمتر از پنجاه گونه عامل بيش ازنود درصد عفونت هاي قارچي درانسان و ساير حيوانات است(بروک و ماديگان1997)75. قارچ هايي که سابقاً براي انسان بيماريزا نبودند امروزه، از جمله پاتوژن هاي فرصت طلب هستند که روزبه روز بر تعدادشان افزوده مي شود. ادامه مطلب…

منابع مقاله با موضوع توسعه کشت

منطقه ي مديترانه است. امروزه در کشورهاي مختلف جهان، متجاوز از يک هزار تن اسانس در سال، ازاين گياهان تهيه مي شود و اين خود درجه اهميت و توسعه کشت آنها را در نقاط مختلف کره ي زمين نشان مي دهد. درمورد منشاء اين گياه اختلاف نظرهايي وجود دارد. عده ادامه مطلب…

منابع مقاله با موضوع گياه، باکتري، اندوفيت

را تغيير دهند به عنوان مثال تغييرات فيزيولوژي گياه مي تواند باعث افزايش جمعيت باکتري هاي اندوفيت شود. گياه بايد خصوصيات فنوتيپي مشخصي جهت ورودباکتري ها به درون ريشه داشته باشد. لذا ارقام زراعي اصلاح شده ممکن است داراي مورفولوژي و يا ترکيب شيميايي خاصي باشند که توانايي باکتري هاي ادامه مطلب…

منابع مقاله با موضوع منابع محدود

ريشه هاي جانبي و منطقه ي خروج راديکال هاي ريشه صورت مي گيرد(پابلو و همکاران 2008)16. باکتري هايي که قادراند در گياه به صورت اندوفيت درآيند، ابتدا سطح ريشه را کلنيزه نموده و در نهايت بافت هاي دروني گياه را کلنيزه مي نمايند، به طوري که ابتدا در اثر شيمي ادامه مطلب…

منابع مقاله با موضوع استان گلستان، قرن نوزدهم

شده از نظر پتانسيل ضد قارچي عليه چهار قارچ بنام فوزاريوم اکسي پوروم، آسپرژيلوس نايجر، آلترناريا آلترناتا و موکور مورد مطالعه قرار گرفتندکه همگي آنها اثر ضد قارچي نشان دادند. در بين آنها اندوفيت هاي موجود در نعناع فلفلي بيشترين اثرضد قارچي را روي عوامل بيماري زاي گياهي نشان داد. ادامه مطلب…

منابع مقاله با موضوع استان گلستان، کاهش استرس

DNA……………………………………………………………………………………………………….. 39 3-10- آزمون بازدارندگي رشد عوامل بيماري زاي گياهي…………………………………………………………………. 39 3-10-1- تهيه سوسپانسيون باکتري ها…………………………………………………………………………………………… 39 3-11- اثر تلقيح باکتري هاي اندوفيت روي پارامتر رويشي گياه………………………………………………………… 40 3-11-1- مرحله کاشت……………………………………………………………………………………………………………….. 40 3-11-2- مرحله داشت و تنک کردن…………………………………………………………………………………………….. 41 3-12- اندازه گيري طولي گياه………………………………………………………………………………………………………. 41 فصل چهارم : نتايج 4-1- ادامه مطلب…