پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درباره تجارت الکترونیکی

«قبول» دانسته اند.در قراردادهایی که از طریق سیستم های الکترونیکی منعقد می شوند. علیرغم بعد جغرافیایی میان طرفین، اعلام اراده یک طرف، اصولاَ با دریافت این اعلام توسط مخاطب منطبق بوده یا فاصله ای قابل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درباره قرارداد الکترونیکی

و ماهیت قرارداد الکترونیکیبند نخست: تعریف قرارداد الکترونیکیمنظور از قرارداد همان عقد است و حیث معنی، عقد عبارت است از توافق و همکاری متقابل دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی یا ایجاد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درباره تجارت الکترونیک

بند دوم: تعهد به نتیجه 108گفتار ششم: وظایف و مسئولیت ارسال کننده 109گفتار هفتم: وظایف و مسئولیت گیرنده کالا (مرسلٌ الیه) 110گفتار هشتم: انواع سیستم حمل و نقل کالا در تجارت بین الملل 110مبحث دوم: ادامه مطلب…

By 92, ago