منابع مقاله درباره ادله الکترونیکی

امین دیگری مقصر به شمار نمی رود و اصل این است که همه تعهدات عرفی و قانونی خویش را انجام داده است پس زیان دیده باید تجاوز او را از حدود متعارف یا قرارداد اثبات کند (لیس علی الامین الا الیمین)لازم به ذکر است همانطور که قبلاً گفته شد امین ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره مسئولیت قراردادی

قابل تطبیق ترین و انعطاف پذیرترین و ظرفیت پذیرترین و متنوع ترین خدمات است و پایه و اساس هر منبع تولیدی و تجاری را تشکیل میدهد و نقش پویا و اساسیاش، آن را بصورت محرکی قوی و واقعی برای توسعه و پیشرفت درآورده است و بی مناسبت نیست که اقتصاددانان ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره قرارداد الکترونیکی

پیام اندکی تغییر میدهد. در بند یک ماده 10 عهدنامه مقرر شده است: «زمان ارسال ارتباط الکترونیکی هنگامی است که سیستم اطلاعاتی از کنترل اصل ساز یا کسی که از سوی وی، ارتباط را ارسال میکند، خارج میشود؛ اگر ارتباط الکترونیکی از کنترل اصل ساز یا کسی که از سوی ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره تجارت الکترونیک

تلقی عرفی حضوری، ارتباط حسی مستقیم و آنی میان طرفین در حین شکل گیری کلیه عناصر عقد برقرار است، یعنی اعلام ایجاب، دریافت ایجاب، اعلام قبول و آگاهی بر آن در یک مجلس صورت می گیرد و میان اعلام اراده و دریافت آن فاصله زمانی وجود ندارد. با این وصف، ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره تجارت الکترونیک

با این تفاوت که امکان تراضی خلاف توسط طرفین قرارداد که در ماده 15 آنسیترال آمده حذف شده و کلمه «منحصراً» در بند 1 قسمت (الف) به آن اضافه شده است. این تغییر و انحراف از متن قانون نمونه بجاست؛ زیرا، اولاً حسب قواعد عمومی در کشور ما نیز طرفین ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره تجارت الکترونیکی

«قبول» دانسته اند.در قراردادهایی که از طریق سیستم های الکترونیکی منعقد می شوند. علیرغم بعد جغرافیایی میان طرفین، اعلام اراده یک طرف، اصولاَ با دریافت این اعلام توسط مخاطب منطبق بوده یا فاصله ای قابل اغماض دارد. در این قرارداد ها نیز حسب نوع سیستمی که در برقراری ارتباط بکار ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره قرارداد الکترونیکی

و ماهیت قرارداد الکترونیکیبند نخست: تعریف قرارداد الکترونیکیمنظور از قرارداد همان عقد است و حیث معنی، عقد عبارت است از توافق و همکاری متقابل دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی یا ایجاد یک ماهیت حقوقی. از حیث دایره شمول نیز قرارداد مانند عقد دارای دو معنی اعم ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره تجارت الکترونیک

بند دوم: تعهد به نتیجه 108گفتار ششم: وظایف و مسئولیت ارسال کننده 109گفتار هفتم: وظایف و مسئولیت گیرنده کالا (مرسلٌ الیه) 110گفتار هشتم: انواع سیستم حمل و نقل کالا در تجارت بین الملل 110مبحث دوم: حمل و نقل و شیوه های آن 111گفتار اول:کنوانسیون CmR 111بند اول: قلمرو اجراء کنوانسیون ادامه مطلب…