پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله توسل به زور

بحران میتواند کمهزینهتر از اقدامات نظامی و کمکهای بشردوستانه یا بازسازی بعد از جنگ باشد. دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق 2- گزارش مدعی است که نیروهای حافظ صلح باید بتوانند اختیارات ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله حقوق بشر

سال‌های93- 1992. این کشور قادر شد به این نحو به تحولات سیاسی عادلانه در چارچوب انتخابات آزادانه و عادلانه دست پیدا کند.وظایف نیروهای حافظ صلح: سازماندهی و اجرای انتخابات آزاد و عادلانه، اداره امور داخلی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله منشور ملل متحد

و پارادوکس امنیتی ایجاد می‌شود. همچنین در سیستم بین‌المللی هیچ اقتدار عالیه‌ای برای ممانعت یا تلافی کردن توسل به زوروجود ندارد درنتیجه افزودن بر قدرت در سطح بین‌المللی می‌تواند سبب ناامنی و یا توسل به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله مداخله بشردوستانه

صلح از ابتدا تا کنون——————–193فهرست منابع————————————-197مقدمهجنگ واقعیت انکارناپذیر جامعه بینالملل است اما تلاش برای محدود نمودن نزاع و حاکمیت قواعد انساندوستانه بر آن وجه دیگری از این واقعیت است. جامعه بینالملل اگر چه نتوانسته جنگ ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

فایل پایان نامه رشته حقوق کشورهای در حال توسعه

بپردازد. شاید بتوان گفت که علت این امر جلوگیری از استنکاف بنگاههای چند ملیتی از وظایف اجتماعی خود می باشد. چرا که یک بنگاه می تواند به استناد به قوانین مادری خود به حداقل وظایف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

فایل پایان نامه رشته حقوق شرکتهای چندملیتی

مبحث سوم: مالیات شعب یا نمایندگی ها 118فصل چهارم: حل و فصل اختلافات 118مبحث اول: حل و فصل اختلافات از طریق قضایی 120گفتار اول: دادگاه صالح و قانون حاکم 120بند اول: دادگاه صالح 120بند دوم: ادامه مطلب…

By 92, ago