پایان نامه

c (3625)

دانشگاه قم دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات عنوان: طراحی سیستم پیشنهاددهنده موسیقی ایرانی با استفاده از داده‌کاوی استاد راهنما: دکتر بهروز مینایی استاد مشاور: دکتر یعقوب فرجامی نگارنده: اختر سبزی قاسم خیلی اسفند90 پیشکش به شور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3626)

دانشگاه قم دانشکده الهیات پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته شیعه شناسی عنوان: بررسی نقش سیّد جمال الدّین اسدآبادی در تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران عصر مشروطه استاد راهنما : دکتر محمّد جواد نجفی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3627)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی موضوع: تاثیر اقوام بر امنیت ملی ایران« با تاکید بر قوم کرد» استاد راهنما: دکتر حسین رفیع استاد مشاور: دکتر علی کریمی مله نام دانشجو: محمد امین کرمی تابستان 92 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3628)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته ی علوم سیاسی موضوع: جهانی شدن و تحول مطالعات علوم سیاسی استاد راهنما: دکتر احمد رشیدی استاد مشاور: دکتر محمدتقی قزلسفلی نام ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3629)

دانشگاه مازندران دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی موضوع: مقایسه سیاست ملت سازی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی و اصلاحات(1368-1384) استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3620)

دانشگاه قم دانشکده فنی و مهندسی پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک عنوان: ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C استاد راهنما: دکتر جلال رضائی نــور نگارنده: محمدرضا ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3621)

دانشگاه قم دانشکده فنیومهندسی پایاننامه دوره کارشناسیارشد مهندسیفناوریاطلاعات (IT) عنوان: استفاده از دادهکاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و ایجاد یک سیستم تشخیص، تصمیم و تجویز، مطالعه موردی: بیمارستان تخصصی کودکان حضرت فاطمه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3622)

دانشکده فنی و مهندسی پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات عنوان : بررسی شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد مدیریت پرسنلی(مطالعه موردی دانشگاه قم) استاد راهنما : دکتر مهدی اسماعیلی نگارنده : سید عباس هاشمی زاده ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3623)

دانشگاه قم دانشکده فنی و مهندسی پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک عنوان: تدوین شاخص‌ها و داشبورد ارزیابی و پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با شبکه‌عصبی و درخت‌تصمیمC5 استاد راهنما: دکترامیرافسر نگارنده: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3624)

دانشگاه قم پايان‏نامه کارشناسی ارشد مهندسی فناوریِ اطلاعات،گرايشِ تجارتِ الکترونيک عنوان چارچوبی جديد برای تشخيصِ مرجعِ‏مشترک و اسمِ اشاره در متون پارسی استاد راهنما دکتر بهروز مينائی بيدگلی نگارش مريم نظری دوست اسفند ۱۳۹۱ «صورت ادامه مطلب…

By 92, ago