تحصیل در دانشگاه، روابط بین فردی، مؤلفه انگیزشی

در نظر می‌گیرند و وقتی آن‌ها کاری را با موفقیت به انجام می‌رسانند، بسیار به ندرت امکان دارد که آن را به عنوان ثمره موفقیت خود قلمداد کنند. دیدگاه هالگین و لیهی44 هالگین و لیهی (1989؛ به نقل از پلین، 2006) بر یک تاثیر چشم‌گیر در تنوع کمال‌گرایی اشاره کردند ادامه مطلب…

کمال گرایی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی

بین حرمت خود و مولفه های دیگر روانشناختی را مورد پژوهش قرار داده است که پژوهش نجفی و همکاران (1390)، از جمله آنهاست. البته بشارت (1383) در پژوهشی مستقیماً به رابطه کمال گرایی و حرمت خود در دانش آموزان پیش دانشگاهی پرداخته است که با توجه به شیوایی بیان و ادامه مطلب…

یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، وضعیت اجتماعی

تقدیم به تمامی دانش آموزان ایران زمین فهرست مطالبعنوان شماره صفحهچکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1فصل یکم: کلیات پژوهشمقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5اهمیت و ضرورت………………………………………………………………………………………………………………………………………………9اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….12تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12فصل دوم: پیشینه پژوهش 1) پیشینه نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14بخش اول: گستره نظري مربوط به کمال‌گرایی ………………………………………………………………………………………………………14کمال‌گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14دیدگاه های مختلف در زمینه کمال‌گرایی ……………………………………………………………………………………………………………..16دیدگاه آدلر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16دیدگاه الیس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16دیدگاه هورنای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………17دیدگاه هاماچک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17دیدگاه بورنز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………19دیدگاه پاچت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20دیدگاه هالگین ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، کمال گرایی

توجه یافته های جدول فوق، بررسی ضرایب همبستگی بین مؤلفه های کمال گرایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر در تمامی مؤلفه ها به جز نشخوار فکر، معنادار بود. بین مؤلفه های معیارهای بالا برای دیگران، نظم و سازماندهی، هدفمندی و تلاش برای عالی بودن با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق تحصیل در دانشگاه، روابط بین فردی، مؤلفه انگیزشی

در نظر می‌گیرند و وقتی آن‌ها کاری را با موفقیت به انجام می‌رسانند، بسیار به ندرت امکان دارد که آن را به عنوان ثمره موفقیت خود قلمداد کنند. دیدگاه هالگین و لیهی44 هالگین و لیهی (1989؛ به نقل از پلین، 2006) بر یک تاثیر چشم‌گیر در تنوع کمال‌گرایی اشاره کردند ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق کمال گرایی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی

بین حرمت خود و مولفه های دیگر روانشناختی را مورد پژوهش قرار داده است که پژوهش نجفی و همکاران (1390)، از جمله آنهاست. البته بشارت (1383) در پژوهشی مستقیماً به رابطه کمال گرایی و حرمت خود در دانش آموزان پیش دانشگاهی پرداخته است که با توجه به شیوایی بیان و ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد توسعه پاید، توسعه پایدار، کشاورزی پایدار

کرد:1- حفظ، احيا و بهر‌ه‌برداري بهينه از منابع طبيعي تجديد شونده نظير آب و خاک، افزايش توليد محصولات کشاورزي در واحد سطح و کاهش هزينه توليد، صرفه‌جويي در مصرف آب، ايجاد بستر مناسب جهت کشت‌وکار مکانيزه و کاهش سختي کار کشاورزان، صرفه‌جويي در زمان آبياري، افزايش کارآيي و بهينه‌سازي مصرف ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد توسعه کشاورزی، توسعه روستایی، توسعه روستا

ناپایداری، راهبرد توسعه پایدار کشاورزی میتواند پاسخی مناسب برای حل مشکلات فعلی کشاورزان در این ارتباط باشد (Najafi, 2006) زیرا هدف از کشاورزی پایدار، ایجاد سیستمهای تولیدی کشاورزی بادوام، نظام یافته و انسانی است که تضادی با منافع زیستمحیطی و اقتصادی- اجتماعی ندارد و اساساً به ظرفیت حفظ باروری همراه ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درمورد سلامت روان، روابط جنسی، سلامت روانی

پیدا می کنند و در یکدیگر تأثیر می گذارند ( اوحدی ، 1385 ) .به نظر هورنای محبت پدیده ای کاملا جدا از تمایل جنسی است که می توان گفت تنها در بعضی موارد با یکدیگر ارتباط پیدا می کنند و در یکدیگر تاثیر می گذارند ، گاهی تمایل جنسی ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درمورد میل جنسی، جنس مخالف، مشکلات جنسی

انرژی فیزیولوژیکی ،انرژی روانی وجود دارد که در فرایندهای روانی نظیر ادراک، یاداوری ، اندیشه و تفکر به کار می رود که به طور کلی ، انرژی محرک شخصیت است ( اوحدی ، 1385) .انرژی روانی عمدتا “انرژی غریزی است و انرژی غریزه ی جنسی در این میان از اهمیت ادامه مطلب…