مقالات و پایان نامه ها

b (1626)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس پاياننامه کارشناسي ارشد جامعهشناسي عنوان: “بررسي عوامل فرهنگي _ اجتماعي موثر بر مشارکت اجتماعي شهروندان بندرعباس در سال 1393” استاد راهنما: دکتر هدايتالله نيکخواه نگارنده: زهرا سادات احمدي بجستاني 1393 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1616)

تعهد نامهي اصالت اثر و رعايت حقوق دانشگاه دانشکدهي فناوري کشاورزي و منابع طبيعي گروه آموزشي مهندسي آب و مديريت کشاورزي پاياننامه براي دريافت درجهي کارشناسي ارشد در رشتهي مديريت کشاورزي عنوان: بررسي عوامل مؤثر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1627)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده حقوق و علوم سياسي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته حقوق (M.A.) گرايش حقوق جزا و جرم شناسي عنوان موانع شکلي وماهوي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1617)

تعهد نامهي اصالت اثر و رعايت حقوق دانشگاه دانشکدهي فناوري کشاورزي و منابع طبيعي گروه آموزشي مهندسي آب و مديريت کشاورزي پاياننامه براي دريافت درجهي کارشناسي ارشد در رشتهي مديريت کشاورزي عنوان: بررسي عوامل مؤثر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1628)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان دانشکده علوم انساني پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در مديريت دولتي گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونيک با اعتماد عمومي (مورد مطالعه،اعضا ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1607)

بسم الله الرحمن الرحيم دانشکده صدا و سيما- قم گروه ادبيات نمايشي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته ادبيات نمايشي بررسي روش‌هاي اقتباس از داستان‌ ديني براي تبديل به فيلمنامه؛ با تکيه بر فيلمنامه چهل‌سالگي(نوشته مصطفي رستگاري) ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1608)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته: حقوق جزا و جرم شناسي بررسي حقوقي تحريك مستقيم و عمومي به ارتكاب نسل‏کشي(ژنوسايد) در حقوق بين‌الملل كيفري استاد راهنما: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1610)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده کشاورزي گروه آموزشي مديريت کشاورزي پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته: مهندسي کشاورزي گرايش مديريت کشاورزي عنوان: مقايسه اقتصادي روشهاي کنترل بيماري بلاست برنج از ديدگاه ادامه مطلب…

By 92, ago