مقالات و پایان نامه ها

b (1646)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان گروه زراعت پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc) زراعت عنوان بررسي اثر تنش خشکي بر عملکرد و برخي صفات کيفي سه اکوتيپ گياه دارويي انيسون (Pimpinella anisum L.) استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1636)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تحصيلات تکميلي پرديس هرمزگان پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته : مديريت آموزشي عنوان: بررسي عوامل موثر بر ميزان اثربخشي آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1647)

دانشکده علوم انساني پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد(MA) عنوان پايان نامه : بررسي جايگاه و نقش اصل اعتدال در تربيت اسلامي از منظر قرآن و روايات رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1637)

پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد در رشته روان شناسي باليني عنوان : اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر اضطراب و افسردگي و کاهش سردرد تنشي زنان شهر کرمانشاه استاد راهنما : دکتر مجيد محمدي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1638)

مديريت تحصيلات تکميلي پرديس 2 دانشکده ادبيات و علوم انساني گروه جغرافيا پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد در رشته جغرافيا و برنامهريزي روستايي تحليل فضايي موانع و محدوديتهاي توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1618)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب دانشکده تحصيلات تکميلي پاياننامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.Sc.” (مهندسي شيمي – ترموديناميک و سينتيک) عنوان: مدل سازي توزيع حباب ها در سيستم بستر شناور گاز- مايع به ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1629)

دانشکده کشاورزي پايان نامه کارشناسي ارشد کلونينگ و بيان بخش‌هاي آنتي ژنيک سيتوتوکسين مرتبط با ژن A (CagA) هليکو باکتر پيلوري در باکتري اشرشيا کلي و امکان سنجي توليد IgY در زرده تخم مرغ مهديه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1619)

تعهدنامه اصالت رساله پايان نامه اينجانب عارف آقاييدانشجوي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته/دکتراي حرفه اي/ دکتراي تخصصي در رشته حسابداري با شماره دانشجويي 870856310 که در تاريخ 8/5/1390 از پايان نامه خود تحت عنوان بررسي ارتباط ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1630)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.Sc” رشته: صنايع غذايي عنوان: بررسي روشهاي مختلف استخراج حلالي (اتانول، آب، اتانول-آب) عصاره گياه هلپه بر پايداري روغن کانولا در طي انبارداري ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1620)

دانشكده علوم كشاورزي پاياننامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته علوم و تکنولوژي بذر عنوان بررسي اثر پوشش و حبه‌دار کردن بذر با مواد شيميايي و باکتري‌هاي محرک رشد بر جوانه‌زني بذر چغندرقند استادان راهنما ادامه مطلب…

By 92, ago