مقالات و پایان نامه ها

b (1619)

تعهدنامه اصالت رساله پايان نامه اينجانب عارف آقاييدانشجوي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته/دکتراي حرفه اي/ دکتراي تخصصي در رشته حسابداري با شماره دانشجويي 870856310 که در تاريخ 8/5/1390 از پايان نامه خود تحت عنوان بررسي ارتباط ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1630)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.Sc” رشته: صنايع غذايي عنوان: بررسي روشهاي مختلف استخراج حلالي (اتانول، آب، اتانول-آب) عصاره گياه هلپه بر پايداري روغن کانولا در طي انبارداري ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1620)

دانشكده علوم كشاورزي پاياننامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته علوم و تکنولوژي بذر عنوان بررسي اثر پوشش و حبه‌دار کردن بذر با مواد شيميايي و باکتري‌هاي محرک رشد بر جوانه‌زني بذر چغندرقند استادان راهنما ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1631)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.Sc” رشته: صنايع غذايي عنوان: بررسي روشهاي مختلف استخراج حلالي (اتانول، آب، اتانول-آب) عصاره گياه هلپه بر پايداري روغن کانولا در طي انبارداري ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1621)

دانشگاه آزاداسلامي واحدعلوم وتحقيقات هرمزگان پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته:جامعه شناسي عنوان: بررسي مشارکت اهل سنت منطقه جنوب غرب هرمزگان درامرصدقه دادن (مطالعه موردي، شهرستانهاي بستک وبندرلنگه )درسال1391 استاد راهنما : دکترمحمدرضامريدي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1622)

گروه آموزشي فيزيوتراپي رساله دكتري جهت اخذ مدرک دکتراي تخصصي در رشته فيزيوتراپي عنوان تاثير راه رفتن دو تکليفي بر هم آهنگي درون اندامي در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمين خوردن نگارنده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1623)

گروه آموزشي فيزيوتراپي رساله دكتري جهت اخذ مدرک دکتراي تخصصي در رشته فيزيوتراپي عنوان تاثير راه رفتن دو تکليفي بر هم آهنگي درون اندامي در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمين خوردن نگارنده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1624)

تعهدنامه اصالت رساله پايان نامه اينجانب مجيد ميرزائيدانشجوي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته/دکتراي حرفه اي/ دکتراي تخصصي در رشته حسابداري با شماره دانشجويي 850981370که در تاريخ 23/11/1389از پايان نامه/ رساله خود تحت عنوان “مقايسه تطبيقي نحوه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1625)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس پاياننامه کارشناسي ارشد جامعهشناسي عنوان: “بررسي عوامل فرهنگي _ اجتماعي موثر بر مشارکت اجتماعي شهروندان بندرعباس در سال 1393” استاد راهنما: دکتر هدايتالله نيکخواه نگارنده: زهرا سادات احمدي بجستاني 1393 ادامه مطلب…

By 92, ago