مقالات و پایان نامه ها

b (1657)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشكده مديريت -گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد) M.A) گرايش: مالي عنوان: امکان سنجي اجراي بودجهريزي عملياتي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري استاد راهنما: ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1658)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت گروه تخصصي جغرافيا و برنامه ريزي شهري گروه جغرافياي انساني پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشدM. A) ) رشته: جغرافيا و برنامه ريزي شهري موضوع: سازماندهي مکاني – فضايي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1648)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد ( MA ) رشته : مديريت بازرگاني گرايش : مالي عنوان : سنجش رضايت موديان مالياتي حقيقي از خدمات سازمان ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1649)

دانشگاه علوم پزشکي تبريز دانشکده پرستاري و مامايي تبريز پاياننامه: جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد پرستاري (گرايش آموزش پرستاري داخلي جراحي) عنوان: ماهيت اميد و ارتباط آن با حمايت اجتماعي و حمايت پرسنل درماني در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1639)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان پايان نامه براي در يافت در جه کار شناسي ارشد “MA ” رشته علوم اجتماعي- جامعه شناسي، گرايش:جامعه شناسي عنوان: تأثير حمايت اجتماعي کميته امداد امام خميني ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1640)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان پايان نامه براي در يافت در جه کار شناسي ارشد “MA ” رشته علوم اجتماعي- جامعه شناسي، گرايش:جامعه شناسي عنوان: تأثير حمايت اجتماعي کميته امداد امام خميني ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1641)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان دانشکده علوم انساني گروه : تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد (MA) رشته: تعليم و تربيت اسلامي عنوان: بررسي نقش کتب ديني دانشگاهي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1642)

بسم الله الرحمن الرحيم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موسسه آموزش عالي کار قزوين دانشکده تحصيلات تکميلي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته: حقوق خصوصي عنوان: بررسي تطبيقي عقد کفالت و بکارگيري آن ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1632)

دانشگاه آزاداسلامي واحد اروميه دانشكده علوم انساني پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته : علوم تربيتي گرايش : برنامه ريزي درسي عنوان : بررسي و مقايسه توانايي حل مسأله در دروس علوم تجربي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1643)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان نامه جهت دريافت دانشنامه كارشناسي ارشد(M-Sc) مهندسي توليدات گياهي – توليد محصولات باغي عنوان: مطالعهي بعضي صفات زراعي و فيزيولوژيك و واكنش ارقام گلرنگ تحت شرايط تنش خشكي و ادامه مطلب…

By 92, ago