مکتب سیستمهای اجتماعی
نگرش سیستمی، که تقریباً از دهه ۱۹۶۰در مدیریت مرسوم شد. طرفداران این نظریه معتقدند نگرش سیستمی بهترین طریق برای وحدت بخشیدن به مفاهیم و نظریه‌های مدیریت و دستیابی به نظریه‌ای جامع است (رضاییان ،1383)
مکتب نوگرایی
در مطالعات مدیریت امروز بسیاری از نظریه‌ها از ترکیب تئوری‌های کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها شکل گرفته است. پیروان جدید جنبش مدیریت علمی بر تصمیم‌گیری‌های علمی، به کارگیری رایانهو ابزارهای تصمیم‌گیری تأکید دارند. گروه نظریه‌پردازان امروزی روابط انسانی، از بهبود و بازسازی سازمان صحبت می‌کنند و جای اصول‌گرایان را کسانی گرفته‌اند که معتقدند قبل از آنکه بتوان به اصولی پایبند شد لازم است مدیران زیادی را به طور عملی مورد مطالعه قرار داد(کونتز، 1380به نقل از فراهانی 1391).نظریات این دوره را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد.
نگرش کمی مدیریت، که هدفش کاربرد روش علمی برای حل مسائل فنی در سطح وسیع است. مدیریت کمی سه شاخه ی اصلی دارد: علم مدیریت یا تحقیق در عملیات، مدیریت عملیاتیو سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت
نگرش اقتضایی اساس این نگرش که به آن نگرش موقعیتی نیز گفته می‌شود بر این استوار است که یک الگوی مدیریت برای همه ی موقعیت‌ها به‌عنوان بهترین راه وجود نداردوظیفه مدیر این است که تعیین کند چه روشی، در چه موقعیت خاصی، تحت چه شرایط ویژه‌ای و در چه زمان بخصوصی بهترین زمینه را برای نیل به اهداف مدیریت فراهم می‌کند(فیضی،1383).
جنبش جدید روابط انسانی. در طول بیست سال گذشته نظریه‌های دیگری در مدیریت معاصر با نگرش روابط انسانی پدید آمده است که از این قبیل نظریه‌ها می‌توان به نظریه اشاره کرد.
2-2- مدیریت آموزشی و ضرورت و اهمیت آن
مدیریت عبار ت است از فراگرد برنامه ریزی،سازماندهی ،رهبری و نظارت کار اعضای سازمان و استفاده از همه منابع موجود سازمانی برای تحقق هدفهای موردنظر سازمان(استونر و همکاران،1995). و مدیریت آموزشفرآیندیاستاجتماعیکهبابهکارگیریمهارتهایعلمی،فنیوهنری کلیهینیروهایانسانیومادیراسازماندهیوهماهنگنمودهوبافراهم آوردنزمینههایانگیزشورشدوهمچنینباتأمیننیازهایمنطقیفردیوگروهیمعلمان،دانش آموزانوکارکنانبطورصرفه جویانه،آنها ر ابههدفهایتعلیموتربیتبرساند (صافی،1384). رشد و توسعه نظام های آموزشی یکی از وجوه مشخص عصر ماست.این امر ،به ویژه ،در کشور های جهان سوم به مسئله ای مهم مبدل شده است . ازیک سو،تقاضا برای آموزش و پرورش ،رشد بی سابقه ای پیدا کرده،به طوری که با افزایش تعداد دانش آموزان در سطوح مختلف آموزشی ،تأسیس مدارس و مراکز آموزشی جدید،استخدام معلمان بیشتر و سرمایه گذاری افزونترضرورت یافته است. از سوی دیگر ،ضرورت تغییر در تصمیم گیری و سیاست گذاری ،بهبود کیفی و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای همگان ،نقش خطیر مدیریت نظام آموزشی را به وظیفه ای سنگین و پرمسئولیت مبدل ساخته است.علاوه برنیازهای مقداری و کمیتی که نشانگر اهمیت پرداختن به مدیریت آموزشی برای اعتلاء کیفیت آن است وسعت قلمرو وظایف،پیچیدگی و تعدد عناصرآموزشی و گستردگی سازمان رسمی وزارت آموزش و پرورش در مقایسه با گذشته مراکز آموزشی دارای ویژگیهایی است که اولویت مدیریت آموزشی را نسبت به سایر انواع مدیریت به خصوص در دوران تحول امروز بروز می دهد کسان بسیاری از اندیشمندان مدیریت آموزشی معتقدند که تشکیلات حاکم بر امور آموزش و پرورش الگویی است برگرفته از سازمان وتشکیلات حاکم بر امور سایر سازمان های اداری(بهرنگی،1328)همانگونه که سازمانهای اداری دارای هدف ،برنامه ،مقررات ،ارزشیابی و اعتبارات مالی است سازمانها و نهادهای موجود در آموزش و پرورش نیز اینگونه هستند.انتظار از تولید و پاسخگویی آموزش و پرورش نیز دائما در حال تغییر است ،پیامد پاسخگویی به تقاضای روزافزون آموزش و پرورش ،گسترش نظام آموزشی به صورت سازمانی عظیم و گسترده است که با تعداد کثیری دانش آموز سرو کار دارد ،وظایف متعدد ومتنوعی را انجام می دهد،کارکنان فراوان با دانش و مهارتهای گوناگون را به خدمت می گیرد ،منابع مادی و مالی عظیمی را مصرف می کندو روی هم رفته،اثرات و نتایچ دامنه داری به بارمی آورد.گردش کار وفعالیتهای چنین تشکیلاتی ،بدون تردید،نیازمند برنامه ریزی آگاهانه و سازماندهی هوشمندانه و نتیجه بخشی خدمات حساس و خطیر آن ،مستلزم رهبری و مدیریت اثربخش است.
فراگرد آموزش وپرورش با انسان سروکار دارد چون انسان موجودی پیچیده است،ازاین رو،نظام آموزشی و کارورزان آن به ایفای دشوارترین و پرمسئولیت ترین وظایف اجتماعی اشتغال دارند.در هرنظام آموزشی سنجیده و عقلانی که دارای هدف های روشن و برنامه ی مشخصی است،ایفای وظایف و فعالیت های آموزشی و رهبری آنها باید به افراد شایسته و صاحب صلاحیت سپرده شود.تعجب آور نیست که در نیم قرن اخیر ،براثر ضرورت توجه به جوانب کیفی آموزش و پرورش ،برنامه ریزی و مدیریت آموزشی که پیشتر از آن مسائلی پیش پا افتاده تلقی می شدند.به موضوعاتی مهم و قابل اعتنا مبدل شده اند و در نتیجه تربیت مدیران شایسته و اثربخش برای سطوح آموزشی مختلف مورد تأکید قرار گرفته است(علاقه بند،1385ص14و15).
3-2- دیدگاههای موجود در مدیریت آموزشی
باتوجه به بررسی ومطالعه شیوه های مدیریت ودیدگاههای مدیران آموزشی نسبت به حل مشکلات ومعضلات واداره مدرسه به دودیدگاه مهم در زیر اشاره می شود:
الف – برخی مدیران مدارس ریشه بسیاری از مشکلات و نیز راه حل ها را در ورودی های سیستم مدرسه می جویند آنها معتقدند که اگر ظرفیت های ورودی مدرسه ازقبیل  منابع مالی  و فیزیکی افزایش یابد می توان همه ی تنگناها ومشکلات   مدرسه راحل کرد دراین نگاه سنتی مدیریت کار وقتی خوب انجام شده که درصد قبولی از بالاترین میزان برخوردار باشد ؛اغلب مدیران ومعلمان هم دانش آموزان را افرادی بی انگیزه وناتوان از شناخت نیازهایشان می دانند دانش آموزان هم تصور می کنند کارشان فقط   حفظ مفاهیم کتابها و آوردن   نمره قبولی است .
ب- دسته دوم براین باورند که گرچه توجه به منابع موجود ومورد انتظار در ورودی های سیستم مدرسه حایز اهمیت وتاثیر بسیار است اما با تمرکز در فرآیند سیستم مدرسه وبهبود ارتقای مستمر فرایند ها همراه با تعیین استراتژی ها وراهکارهای مرتبط می توان بسیاری از حفره های آشکار و پنهان راحتی در ورودی های سیستم مدرسه بهبود بخشد وبرطرف کرد .
در مدیریت فرایند محورهمه ی تلاش وهدف مدرسه ومدیر معطوف به رضایت دانش آموزان وتوسعه ی یادگیری است وتاوقتی رضایت دانش آموزان ومعلمان حاصل نشده باشد در مدرسه کاری انجام نگرفته است دراین شیوه مدیریت، دانش آموزان ار باب وسرور هستند (عزتخواه ،1375).
4-2- وظایف مدیران:
وظایف عمومی مدیران:
فراگرد مدیریت را غالبأ به وظایف مدیریت تفکیک و تجزیه می کنند. منظور از کارکرد، فعالیت مهمی است که در نیل به هدف ضرورت تام دارد ازجمله وظایف اصلی در مدیریت می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- برنامه ریزی:یعنی پیش نگری و تدارک وسایل برای عملیات آینده.
2-سازماندهی:یعنی ترکیب و تخصیص افراد و منابع دیگر برای انجام کار.
3-فرماندهی :یعنی هدایت و جهت دهی افراد در انجام کار.
4- هماهنگی :یعنی به هم پیوستن و وحدت بخشیدن همه کوششها و فعالیتها .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

5-کنترل :یعنی رسیدگی به اینکه آیا کلیه امور طبق مقررات و دستورات صورت می گیرند یا نه(فایول ،1949).
5-2- وظایف مدیر آموزشی :
هدف اصلی   مدیریت آموزشی تسهیل وپیشبرد امر آموزش ویادگیری است که برای رسیدن به این هدف مدیران آموزشی باید وظایف زیر را انجام دهند(عزتخواه، 1375).
الف – وظایف عمومی
برنامه ریزی عبارت است از تعیین اهداف وتدارک فعالیتها،امکانات ووسایل برای تحقق اهداف لذا داشتن طرح وبرنامه کار هفتگی ، ماهانه وسالانه از وظایف مهم یک مدیر موفق آموزشی است
سازماندهی : فرا گرد سازماندهی یعنی جریان نظم وترتیب دادن به کار وفعالیت ، تقسیم وتکلیف آن به افراد به منظور انجام دادن کار وتحقق هدفهای معینی می باشد . مدیر آموزشی بدین منظور باید هماهنگی های لازم را بین افراد وواحدهای مختلف بوجود آورد.
هدایت ورهبری : رهبری در مدیریت ، فراگرد اثر گذاری ونفوذ در رفتاراعضای سازمان برای یاری وهدایت آنها در ایفای وظایفشان است .لذا یک مدیر مدرسه باید قبل ازهرچیز یک رهبر آموزشی باشد، چرا که رهبر آموزشی با برقراری   ارتباط متقابل با کارکنان انگیزه کار وفعالیت را در آنها بوجود می آورد وهمواره مشکلات وکشمکش های آنها را حل می نماید .نظارت وکنترل : نظارت وکنترل فراگرد ارزشیابی عملکرد فردی وسازمانی است برای آن که معلوم شودآیاهدفهای سازمان تحقق پیداکرده یانه.یک مدیر خوب ابتدا ملاکها   وروشهای سنجش عملکرد را تعیین می کند وآنگاه برعملکردها نظارت وآنهارا اندازه گیری می کند ودر ادامه نتایج حاصله را مقایسه ودر پایان برای تصحیح عملکرد ها اقدام می نماید .
یکی دیگر از وظایف عمومی مدیر آموزشی برقراری ارتباط مناسب  با افراد سازمان است که می بایست ضمن روشن نمودن هدف ومنظور پیام پیامهارا بدون ابهام ارسال نماید وهمواره قابلیت پذیرش ومیزان اثرگذاری آن را از سوی مخاطبان   مورد بررسی قرار دهد .
2- وظایف خاص
برنامه آموزشی وتدریس : مهمترین وظیفه مدیران آموزشی هدایت جریان آموزش ویادگیری به ویژه تسهیل جریان رشد وپرورش دانش آموزان است، مدیران مدارس اگر برنامه هایشان را باروشن بینی اجرا نمایند وهدفهای خود را بصورت قابل فهم وعملی طرح نمایند می توانند بازده آموزشی مدارس را بهبود بخشند لذا تعریف دقیق هدفهای کلی نظام آموزشی بصورت معنی دار ، تقسیم هدفهای کلی به هدفهای فرعی ، تبدیل هدفها به هدفهای عملی در کلاس به کمک معلمان ، بالا بردن روحیه کارکنان و… می تواند تغییرات چشمگیری را در بازده کارمعلمان و دانش آموزان ایجاد کند علاوه براین مدیر آموزشی می بایست با ارزشیابی مستمر  تدریس وفعالیتهای آموزشی مدرسه میزان اثر بخشی وکارایی معلمان ومیزان   تحقق هدفهای آموزشی را مشخص ودر زمانهای معینی از تغییر وتجدید نظر در برنامه آموزشی مدرسه استفاده کند .

یکی دیگر از وظایف مدیران آموزشی توجه به امور دانش آموزان است مدیر مدرسه هم وظیفه ارائه خدمات اداری و سرپرستی امور دانش آموزان را بعهده دارد وهم وظیفه شناسایی توانایی ها ، علایق ونیازها وپرورش آنها را عهده دار می باشد .
امور کارکنان : مدیران آموزشی با بهره گیری از شایستگی های فردی و تخصصی   معلمان وراهنمایان تعلیماتی   می توانند به پیشرفت فعالیتهای آموزشی وبررسی وافزایش بازده مدارس کمک کنند .
یکی دیگر از وظایف مدیران برقراری ارتباط موثر میان مدرسه واجتماع است هدف از ایجاد این رابطه ، ایجاد اعتماد متقابل ازطریق اطلاع رسانی به مردم درباره ی وضعیت کار مدارس است تا بدین وسیله حمایت آنان را برای حل وفصل مشکلات گوناگون مدارس جلب نمایند ،مردم   باکسب آگاهی بیشتر از اهمیت آموزش وپرورش به مشارکت در سرنوشت آموزشی وتربیتی فرزندان خود تشویق می شوند مدرسه هم متقابلا” از نظرات ونیازهای مردم واجتماع مطلع می شود لذا تشکیل انجمن های اولیا ومربیان ، تشکیل   شوراهای آموزشی محلی ، برقراری ارتباط با موسسات فرهنگی دینی ، اجتماعی و… ازاهمیت   بسزایی برخوردار است .
یکی دیگر از وظایف   مدیران آموزشی تهیه وتدارک امکانات   ، تسهیلات وتجهیزات   ویژه است دراین زمینه می توان به ساختمان وتاسیسات   مدرسه ، زمین بازی و ورزش ، آزمایشگاه ، کتابخانه و وسایل وابزار کمک آموزشی ، میز ونیمکت ،وسایل آموزشی ، بهداشتی وورزشی ، تعمیر ونگهداری ساختمان و تاسیسات حرارتی وتهویه وتامین امکانات آب ، برق ، گاز ، تلفن و…. اشاره کرد .
امور مالی واداری : ارائه خدمات آموزشی وفعالیتهای مدرسه منوط   به اداره موثر امور وتامین منابع مالی وبودجه است بنابراین اداره موثر امور گوناگون مدرسه ، ثبت نام ، تقسیم کار باتوجه به شرح وظایف کارکنان   ابلاغ آیین نامه ها ، بخشنامه ها ودستورالعمل ها ، نظارت بردفاتر ومدارک مدرسه ونگهداری از آنها ، تامین منابع مالی مدرسه چه از طریق دولتی یا مردمی نیز از وظایف مدیران به شمار می رود ( علاقه بند ، 1374).
با بررسی های صورت گرفته در متون مختلف در تکمیل و بیان دقیق امور اداری که یکی از وظایف خاص مدیران آموزشی است می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1-پیشنهاد به موقع سازمان آموزشی-پرورشی و اداری مدرسه حداقل یک ماه قبل از شروع کار رسمی به آموزش پرورش با توجه به ضوابط مصوب سازمانی
2-همکاری و اشتراک مساعی با افراد و سازمانهای ذی صلاح محلی در فعالیتهای عمرانی ،اجتماعی و بهداشتی به منظور نیل به توسعه اجتماعی منطقه
3-تدارک و تشویق افراد صالح ،لایق و توبیخ افراد خاطی طبق ضوابط
4-حضور در مدرسه حداقل نیم ساعت قبل از کار مدرسه و اتخاذ تدابیر لازم به منظور مراقبت در جریان فعالیتهای رسمی و جنبی آموزشی پرورشی دانش آموزان در اوقات رسمی و خارج از آن
5-دایر نگهداشتن مدرسه در مدت تعطیل تابستان بر اساس دستورالعملهای صادره از اداره آموزش و پرورش(بهرنگی،1378).
مهارت های سه گانه مدیریت:


دیدگاهتان را بنویسید