پایان نامه با کلید واژه های سازمان ملل متحد، سازمان ملل، زبان مقصد

ذخيره شده، ترجمه جمله ورودي را توليد کنند. ايده اوليه در اين روش، استفاده از ترجمه‌هاي انساني موجود براي ترجمه متن‌هاي جديد است. لذا کافي است متون جديد به قطعه‌هاي کوچک شکسته شود و ترجمه معادل اين قطعات، در پايگاه داده‌اي از قطعات ترجمه شده جستجو شده و ترجمه مورد ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژه های زبان مبدأ، زبان مقصد، دانشگاه تهران

ازي استخراج شده در بهبود کيفيت ترجمه ماشيني بررسي مي‌شود. فهرست مطالب عنوان صفحه 1. مقدمه 2 1-1. مقدمه 2 1-1-1. ترجمه ماشيني مبتني بر فرهنگ لغت 3 1-1-2. ترجمه ماشيني مبتني بر قانون 4 1-1-3. ترجمه ماشيني مبتني بر دانش 5 1-1-4. ترجمه ماشيني مبتني بر پيکره 5 ترجمه ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی بهره بردار، حمل و نقل

سبب تغييرات دائمي در منطقه مي شوند. – اثرات اوليه، ثانويه و ثالثيه برخي از اثرات که در مراحل اوليه حادث مي گردند، تأثيرات محيطي آنها قابل پيش بيني و احتمالاً قابل رؤيت است. اثرات ثانويه ناشي از اين فعاليت ها در مدت زماني پس از بروز اثرات اوليه ظهور ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی بهره بردار، مشارکت مردم

ميان مدت و بلند مدت مقدور نخواهد بود. (گودرزي و ديگران،1391) پيامدهاي کوتاه مدت : در ارتباط با پروژه هاي ساختماني مثل احداث هتل ها و مکان هاي تفريحي و تهيه خدمات همگاني يا توسعه زيربنايي مي باشند. پيامدهاي ميان مدت : در برنامه ريزي ميان مدت، راه هاي رسيدن ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی استان مازندران، رفتار انسان، حمل و نقل

توسعه کنترل نشده و بدون مديريت گردشگري منجر به تخريب ارزش هاي طبيعي و در نتيجه نابودي قابليت هاي گردشگري در اين مناطق گردد. بنابراين برنامه ريزي و مديريت مؤثر لازم است تا فايده ها و اثرات مثبت حاصل از توسعه گردشگري افزايش يافته و زيان ها و تأثيرهاي منفي ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی صاحب نظران، منابع محدود، توسعه دانش

ضرورت حفاظت از آن به منظور توسعه اين صنعت است. معمولاً در صنعت گردشگري بين محيط فيزيکي و محيط فرهنگي- اجتماعي تفاوت قائل مي شوند. منظور از محيط فيزيکي، زمين، هوا، آب، گياهان، جانوران و دست ساخته هاي بشري است. محيط فرهنگي- اجتماعي نيز شامل انسان ها و روابط بين ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی اوقات فراغت، حمل و نقل، سلسله مراتب

م سياسي برخي از اين علوم محسوب مي شوند که هر يک به طور جداگانه رابطه اي خاص با مطالعات گردشگري دارند و به صورت مستقل بررسي مي شوند. مانند جغرافياي گردشگري، بازاريابي گردشگري، اقتصاد گردشگري وغيره. 2- گردشگري با توجه به تفاوت هاي مکاني و زماني، اشکال خاصي به ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی بهره بردار، کتابخانه ها، اوقات فراغت

ويژگي هاي منطقه را مورد مطالعه قرار داده و با توجه به اطلاعات موجود پيامدهاي زيست محيطي منطقه مورد مطالعه، بررسي مي شود. همچنين از نظر هدف، تحقيقي کاربردي محسوب مي‎شود. 1- 7 ابزار گردآوري دراين تحقيق با توجه به لزوم جمع آوري اطلاعات محيطي از روش اسنادي (کتابخانه اي) ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی بهره بردار، مصرف کننده، اندازه اثر

3-4 توسعه و محيط زيست 31 3-5 ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) 32 3-6 اهداف ارزيابي اثرات زيست محيطي 35 3-7 نيازها و ضرورت ها 36 3-8 منافع ارزيابي 36 3-9 محدوديت هاي ارزيابي 37 3-10 انواع اثرات زيست محيطي 37 3-11 شاخص هاي اثرات 39 3-12 معيارهاي اثرات 39 ادامه مطلب…