پایان نامه

c (3621)

دانشگاه قم دانشکده فنیومهندسی پایاننامه دوره کارشناسیارشد مهندسیفناوریاطلاعات (IT) عنوان: استفاده از دادهکاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و ایجاد یک سیستم تشخیص، تصمیم و تجویز، مطالعه موردی: بیمارستان تخصصی کودکان حضرت فاطمه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3620)

دانشگاه قم دانشکده فنی و مهندسی پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک عنوان: ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C استاد راهنما: دکتر جلال رضائی نــور نگارنده: محمدرضا ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3619)

کليه امتيازهاي اين پاياننامه به دانشگاه بوعلي سينا تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام يا بخشي از مطالب اين پاياننامه در مجلات، کنفرانسها و يا سخنرانيها، بايد نام دانشگاه بوعلي سينا و استاد راهنماي ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3618)

  دانشگاه‌ کردستان دانشكده مهندسي گروه صنايع عنوان:‌ يكپارچگي زنجيره تأمين با تأكيد بر نقش باراندازهاي مياني با فرض عدم قطعيت پژوهشگر: مهدي زيني وند استاد راهنما: دكتر فردين احمدي زر پایان نامه كارشناسي‌ ارشد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3617)

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی تاثیر هشت هفته تمرین بیهوازی شدید بر سطوح ویسفاتین پلاسما و برخی از فاکتورهای التهابی در راتهای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3616)

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشتهی تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیستها به کوشش فاطمه احمدی استاد راهنما دکتر محسن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3615)

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشتهی تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی بررسی و مقایسه روشهای برگشت به حالت اولیه در خشکی و آب پس از یک فعالیت شدید بیهوازی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3614)

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی – فیزیولوژی برررسي تاثير چهار هفته فعاليت ورزشي ايزومتريک هندگريپ، بر تغييرات اتساع عروقي وابسته به جريان خون و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3613)

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی موضوع: رابطه هوش سازمانی و استرس های شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3612)

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزش عنوان: جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، ادامه مطلب…

By 92, ago