مقالات و پایان نامه ها

b (1624)

تعهدنامه اصالت رساله پايان نامه اينجانب مجيد ميرزائيدانشجوي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته/دکتراي حرفه اي/ دکتراي تخصصي در رشته حسابداري با شماره دانشجويي 850981370که در تاريخ 23/11/1389از پايان نامه/ رساله خود تحت عنوان “مقايسه تطبيقي نحوه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1623)

گروه آموزشي فيزيوتراپي رساله دكتري جهت اخذ مدرک دکتراي تخصصي در رشته فيزيوتراپي عنوان تاثير راه رفتن دو تکليفي بر هم آهنگي درون اندامي در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمين خوردن نگارنده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1622)

گروه آموزشي فيزيوتراپي رساله دكتري جهت اخذ مدرک دکتراي تخصصي در رشته فيزيوتراپي عنوان تاثير راه رفتن دو تکليفي بر هم آهنگي درون اندامي در جوانان و سالمندان با و بدون سابقه زمين خوردن نگارنده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1621)

دانشگاه آزاداسلامي واحدعلوم وتحقيقات هرمزگان پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته:جامعه شناسي عنوان: بررسي مشارکت اهل سنت منطقه جنوب غرب هرمزگان درامرصدقه دادن (مطالعه موردي، شهرستانهاي بستک وبندرلنگه )درسال1391 استاد راهنما : دکترمحمدرضامريدي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1620)

دانشكده علوم كشاورزي پاياننامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته علوم و تکنولوژي بذر عنوان بررسي اثر پوشش و حبه‌دار کردن بذر با مواد شيميايي و باکتري‌هاي محرک رشد بر جوانه‌زني بذر چغندرقند استادان راهنما ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1619)

تعهدنامه اصالت رساله پايان نامه اينجانب عارف آقاييدانشجوي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته/دکتراي حرفه اي/ دکتراي تخصصي در رشته حسابداري با شماره دانشجويي 870856310 که در تاريخ 8/5/1390 از پايان نامه خود تحت عنوان بررسي ارتباط ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1618)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب دانشکده تحصيلات تکميلي پاياننامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.Sc.” (مهندسي شيمي – ترموديناميک و سينتيک) عنوان: مدل سازي توزيع حباب ها در سيستم بستر شناور گاز- مايع به ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1617)

تعهد نامهي اصالت اثر و رعايت حقوق دانشگاه دانشکدهي فناوري کشاورزي و منابع طبيعي گروه آموزشي مهندسي آب و مديريت کشاورزي پاياننامه براي دريافت درجهي کارشناسي ارشد در رشتهي مديريت کشاورزي عنوان: بررسي عوامل مؤثر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1616)

تعهد نامهي اصالت اثر و رعايت حقوق دانشگاه دانشکدهي فناوري کشاورزي و منابع طبيعي گروه آموزشي مهندسي آب و مديريت کشاورزي پاياننامه براي دريافت درجهي کارشناسي ارشد در رشتهي مديريت کشاورزي عنوان: بررسي عوامل مؤثر ادامه مطلب…

By 92, ago