دانشجوي كارشناسي ارشد آقاي والح سعيدي از پايان نامه خود دفاع نموده و با نمره 50/18 بحروف هجده و پنجاه و با درجه بسيار خوب مورد تصويب قرار گرفت .
امضاء استاد راهنما
بسمه تعالي
دانشكده علوم پايه
************************************************************
( اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است )
نام واحد دانشگاهي : تهران مركزي كد واحد: 101
كد شناسايي پايان نامه : 10130303931002
عنوان پايان نامه : پيش‌تغليظ و اندازه‌گيري داروي پنتوپرازول سديم سسکوهيدرات در نمونه‌هاي حقيقي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي اکسيد آهن بهبود داده شده با ستيل تري متيل آمونيوم برمايد
نام و نام خانوادگي دانشجو : والح سعيدي
شماره دانشجوئي :911065578
رشته تحصيلي :شيمي کاربردي
تاريخ شروع پايان نامه :1/4/1393
تاريخ اتمام پايان نامه :20/10/1393
استاد / استادان راهنما :دکتر الهه کنوز
استاد / استادان مشاور:
آدرس و شماره تلفن :تهران پارس خيابان زهدي خيابان الله اکبر کوچه 218شرقي پلاک 48
تلفن:09354849967
چكيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده) :
استخراج فاز جامد يک تکنيک آماده سازي نمونه پرکاربرد، سريع، ساده است. در اين تحقيق کارايي نانوذرات اصلاح شده (Fe3O4) با سورفکتانت کاتيوني ستيل تري متيل امونيوم برمايد(CTAB) به عنوان جاذب براي استخراج داروي پنتوپرازول از نمونه هاي حقيقي مورد ارزيابي قرار گرفت. پارامترهاي مؤثر بر فرآيند استخراج بررسي و بهينه شدند سپس داروي مورد نظر با استفاده از تکنيک اسپکتروفتومتري UV-visible تعيين مقدار شد. پارامترهاي مؤثر بر روي بازده استخراج از قبيل pH محلول، مقدار سورفکتانت CTAB، زمان استخراج، مقدار جاذب (Fe3O4)، نوع و حجم شوينده(حلال)، زمان واجذبي، مورد بررسي و بهينه سازي قرار گرفت. تحت شرايط بهينه منحني کاليبراسيون درگستره 2/1-1/0 ميکروگرم بر ليتر خطي بود.روش پيشنهادي براي اندازه گيري داروي پنتوپرازول از نمونه هاي آبي وپلاسما انسان به کار گرفته شد که نتايج رضايت بخشي حاصل شد. تمام مراحل نشان داد که اين روش براي استخراج پنتوپرازول از نمونه هاي حقيقي، سريع و کارآمد است.
نظراستادراهنما براي چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاريخ وامضا :
مناسب نيست
فهرست
عنوان صفحه
چکيده
فصل اول: داروي پنتوپرازول
پنتوپرازول 2
دارو هاي مهارکننده پمپ پروتون 2
1-2-1 توضيحات دارو 2
1-2-2 مکانيسم اثرپنتوپرازول 3
1-2-3 مصرف در دوران بارداري و شير دهي 3
1-2-4 اشکال دارويي پنتوپرازول 3
1-2-5 تداخل دارويي 3
1-2-6 عوارض جانبي 4
1-2-7 ساختار، نام آيوپاک و برخي از خصوصيات فيزيکي و شيميايي پنتوپرازول 4
تاريخچه برخي از اندازه گيري هايي که روي داروي پنتوپرازول صورت گرفته است 5
فصل دوم :نانوذرات مغناطيسي و استخراج فاز جامد
مقدمه اي بر فناوري نانو 13
2-1 نانوذرات مغناطيسي 14
2-2 مزاياي نانو ذرات مغناطيسي 15
2-3 کاربرد هاي نانو ذرات مغناطيسي اکسيد اهن 16
2-4 استخراج با نانو ذرات به عنوان فاز جامد 17
2-5 اصلاح سطح نانو ذرات مغناطيسي 18
2-5-1 پوشش دهي پليمري 19
2-5-2 پوشش هاي معدني 19
2-5-3 پوشش دهي سورفکتانت ها 19
2-6 سورفکتانت ها 20
2-7 دسته بندي سورفکتانت ها 21
2-8 طبقه بندي سورفکتانت ها بر اساس نوع يون 21
2-8-1 سورفکتانت هاي يوني 22
2-8-1-1 سورفکتانت هاي کاتيوني 22
2-8-1-2 سورفکتانت هاي آنيوني 23
2-8-1-3 سورفکتانت هاي آمفوتريک 25
2-8-2 سورفکتانت هاي غير يوني 26
2-9 خواص سورفکتانت ها 27
2-10 کاربرد سورفکتانت ها 28
2-11 ستيل تري متيل آمونيوم برمايد(CTAB) 28
2-12 نانوذرات مغناتيسي Fe3O4 29
2-13 روش هاي سنتز نانوذرات مغناطيسي اکسيد آهن 30
2-13-1 روش سل-ژل 31
2-13-2 روش هم رسوبي 32
2-13-3 روش ريز امولسيون 32
2-14 روش هاي مشخصه يابي نانو ذرات 33
2-14-1 روش هاي پرتو ايکس 34
2-14-1-1 پراش پرتو X (XRD) 34
2-14-1-1-1 مزاياي پرتو ايکس(XRD) 35
2-14-1-1-2 معايب پرتو ايکس(XRD) 35
2-14-1-1-3 کاربرد هاي پرتو ايکس(XRD) 35
2-14-2 ميکروسکوپ الکتروني 36
2-14-2-1 ميکروسکوپ الکتروني روبشي(SEM) 36
2-14-2-1-1 اجزائي دستگاه SEM 39
2-14-3 ميکروسکوپ پروبي روبشي 39
2-14-4 روش هاي اندازه گيري خواص مغناطيسي 39
2-15 تاريخچه کاربرد Fe3O4 40
2-16 مقدمه اي بر استخراج فاز جامد 42
2-17 تاريخچه استخراج فاز جامد 43
2-18 مقايسه ي استخراج فاز جامد با استخراج مايع-مايع 44
2-19 مراحل استخراج با فازجامد 45
2-20خصوصيات فاز جامد 46
2-21 انواع فاز هاي جامد 46
2-22 کاربرد هاي استخراج با فاز جامد 47
2-23 عوامل موثر براستخراج فاز جامد 47
2-24 خواص مطلوب ذرات جاذب در استخراج فاز جامد 47
2-25 انواع قالب بندي هاي جاذب براي استخراج فاز جامد 47
فصل سوم:بخش تجربي
مقدمه 50
3-1 مواد و تجهيزات آزمايشگاهي و دستگاهي 51
3-1-1 تجهيزات 51
3-1-2 مواد شيميايي 51
3-2 انتخاب طول موج ماکسيمم جذبي در ناحيه UV داروي پنتوپرازول 52
3-3 مشخصه يابي نانو ذرات اکسيدآهن 53
3-3-1 تصاوير SEM نانو ذرات مغناطيسي Fe3O4 54
3-3-2 پراش پرتوX (XRD) 57
3-4 روش کار 59
3-4-1 اثرpH 60
3-4-2 اثر مقدار سورفکتانت (CTAB) 60
3-4-3 اثر زمان استخراج 61
3-4-4 اثر مقدار جاذب 61
3-4-5 اثر نوع حلال 62
3-4-6 اثر مقدار حلال 62
3-4-7 اثر زمان واجذب 63
3-4-8 اثر حجم محلول 63
3-4-9 نمونه هاي حقيقي 64
3-4-9-1 نمونه هاي آب 64
3-4-9-2 نمونه ي پلاسما انسان 64
فصل چهارم:بحث و نتيجه گيري
4-1 منحني کاليبراسيون 67
4-2 بهينه سازي 68
4-2-1 بررسي pH 68
4-2-2 بررسي اثر مقدارسورفکتانت 71
4-2-3 بررسي زمان استخراج 73
4-2-4 بررسي اثر مقدار نانو ذرات Fe3O4 75
4-2-5 بررسي نوع حلال 76
4-2-6 بررسي حجم حلال 78
4-2-7 بررسي زمان واجذبي 79
4-2-8 بررسي حجم محلول نمونه 81
4-3 شرايط بهينه استخراج داروي پنتوپرازول 82
4-4 محاسبات آماري 83
4-4-1 محاسبه شيب خط 83
4-4-1 محاسبه ضريب همبستگي(r2) 84
4-4-3 محاسبه حد تشخيص (LOD) و حد اندازه گيري کمي (LOQ) 84
4-4-4 محاسبه انحراف استاندارد نسبي 85
4-5 اناليز نمونه هاي حقيقي 87
نتيجه گيري 89
پيشنهادات 90
مراجع 91
فهرست جداول
عنوان صفحه
برخي از خصوصيات فيزيکي و شيميايي دارو پنتو پرازول 5
2-1 اختلاف بين نوع نمک آمين و نوع نمک آمونيوم چهار جزئي 23
2-2 طبقه بندي سورفکتانت هاي آنيوني 24
2-3 طبيعت محلول آبي سورفکتانت هاي آنيوني و کاتيوني 25
2-4 طبقه بندي سورفکتانت هاي آمفوتريک 26
2-5 ساختار و فرمول شيميايي ستيل تري متيل آمونيوم برمايد 29
2-6 عنوان مقالات کار شده با Fe3O4 40
3-1 خصوصيات فيزيکي و شيميايي ستيل تري متيل آمونيوم برمايد 51
3-2 خصوصيات فيزيکي و شيميايي نانو ذرات Fe3O4 52
3-3 ساير مواد شيميايي مورد استفاده در اين تحقيق 52
4-1 منحني کاليبراسيون 67
4-2 اثر pH 69
4-3 اثر مقدار CTAB 71
4-4 اثر زمان استخراج 73
4-5 اثر مقدار جاذب 75
4-6 اثر نوع حلال واجذبي 77
4-7 اثر حجم حلال 78
4-8 اثر زمان واجذبي 80
4-9 اثر حجم محلول 81
4-10 دقت در روز براي غلظت µgmL-1 1 داروي پنتوپرازول 86
4-11 دقت بين روز براي غلظت µgmL-1 1 داروي پنتوپرازول 86
4-12 خلاصه محاسبات آماري داروي پنتوپرازول 87
4-13 اندازه گيري داروي پنتوپرازول توسط روش پيشنهادي در پلاسما انسان 87
4-14 اندازه گيري داروي پنتوپرازول توسط روش پيشنهادي در نمونه هاي آب 88
فهرست اشکال
عنوان صفحه
ساختار داروي پنتو پرازول 4
2-1 مدلي براي تشريح خاصيت دوگانه سورفکتانت ها 21
2-2 اثر ميدان مغناطيسي بر ذرات مغناطيسي 30
2-3 تصوير ميکروسکوپ الکتروني رويشي 37
2-4 شماتيک دستگاه SEM 38
2-5 مراحل استخراج با فاز جامد 46
2-6 انواع قالب بندي هاي رايج جاذب براي استخراج فاز جامد 48
3-1 طيف UV-vis محلول آبي µgmL-1 1 داروي پنتوپرازول سسکو هيدرات سديم 53
3-2 تصوير SEM مربوط به نانو ذرات مغناطيسي Fe3O4 خالص 54
با بزرگنمايي 20000 برابر
3-3 تصوير SEM مربوط به نانو ذرات مغناطيسي Fe3O4 بهبود يافته 55
با CTAB با بزرگنمايي 20000 برابر
3-4 تصوير SEM مربوط به نانو ذرات مغناطيسي اکسيد آهن خالص 55
با بزرگنمايي 40000 برابر
3-5 تصوير SEM مربوط به نانو ذرات مغناطيسي اکسيد آهن بهبود يافته 56
با CTAB با بزرگنمايي 40000 برابر
3-6 تصوير SEM مربوط به نانو ذرات مغناطيسي اکسيد آهن خالص 56
با اندازه ذرات مارک دار شده
3-7 تصوير SEM مربوط به نانو ذرات مغناطيسي اکسيد آهن بهبود يافته 57
با CTAB با اندازه ذرات

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید