وزارت علوم تحقيقات و فناوری
وزارت علوم تحقيقات و فناوری
دانشگاه پیام نور
واحد سرپل ذهاب
استاد راهنما سرکارخانم زهرا علیزاده نسخه نهایی پروژه تحقیقاتی ،کوروش عزیزی, تحت عنوان: بررسی رابطه استرس شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان ادارات شهرستان سرپل ذهاب ؛که در تاریخ 13/11/1392 تکمیل شده است را از نظر فرم و محتوا بررسی نموده و پذیرش آن را برای تکمیل درجه کارشناسی علوم تربیتی تایید می کند.
این پایان نامه 4 واحد درسی شناخته می شود که در تاریخ …………………. نمره ……………..ودرجه…………. به آن تعلق گرفت.
استاد راهنما : سرکارخانم زهرا علیزاده امضاء
چکیده:
بی تردید استرس شغلی تاثیر بسزایی بر جنبه های مختلف زندگی افراد شاغل می گذارد.این تاثیر می تواند مثبت یا منفی ارزیابی شود ودر برخی موقعیت ها به عنوان عامل انگیزش در بهبود عملکرد افراد موثر باشددر مواردی دیگر،استرس شغلی به شکل بیماری های روحی وروانی از جمله فرسودگی، افسردگی اضطراب واز بعد جسمی به صورت بیماری های روان تنی بروز می کند نارضایتی شغلی نیز از پیامد های استرس شغلی محسوب می شود واز نظر اقتصادی واجتماعی برای فرد هزینه هایی در بر خواهد داشت شاغلانی همچون کارکنان میزان بالایی از استرس را تجربه می کنند. مشکلاتی چون فشار کار،نوبت های کاری،نوع خدمات کارمندی،مراقبت های کارمندی،ارتباط با بیماران بدحال وارتباط درون سازمانی ،منابع شناخته شده استرس در کارکنان است با این حال یافته های این پژوهش نشان داد که:. بین فشار کار با فرسودگی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.بین بی خوابی با فرسودگی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.بین روابط خوب با فرسودگی شغلی کارکنان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.بین حقوق ومزایا با فرسودگی شغلی کارکنان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.
واژگان کلیدی :استرس شغلی –فرسودگی شغلی- کارکنان
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….2
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………..3
ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..4
اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 6
فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………6
متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..7
تعریف مفاهیم واصطلاحات………………………………………………………………………………………………………..7
فصل دوم
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………10
استرس…………………………………………………………………………………………………………………………………11
استرس شغلی………………………………………………………………………………………………………………………..12
ارتباط استرس شغلی با فشار کار ……………………………………………………………………………………………..13
ارتباط بی خوابی با استرس شغلی……………………………………………………………………………………………..14
ارتباط حقوق و مزایا با ا سترس شغلی………………………………………………………………………………………16
فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………………………………………………17
عوامل به وجود آورنده ی فرسودگی شغلی………………………………………………………………………………18
مراحل فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………………………….19
فرسودگی جسمانی………………………………………………………………………………………………………….20
ارتباط فرسودگی شغلی با حقوق و مزایا………………………………………………………………………………….21
ارتباط فرسودگی شغلی با فشار کاری ……………………………………………………………………………………….23
مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………………….25
فصل سوم
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….30
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………30
جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..31
نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………32
روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………….32
ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………33
روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………..34
فصل چهارم
جدول شماره 1-4 : وضعيت پاسخگويان بر حسب جنسيت………………………………………………………..36.
جدول شماره 2-4 : وضعيت پاسخگويان بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………..37
جدول شماره 3-4 : وضعيت پاسخگويان بر حسب سن…………………………………………………………….38
جدول شماره 4-4 : وضعيت پاسخگويان بر حسب سابقه خدمت……………………………………………….39
جدول شماره 5-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین فشار کار با فرسودگی شغلی کارکنان………..40
جدول شماره 6-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین بی خوابی با فرسودگی شغلی کارکنان……….40
جدول شماره 7-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین روابط خوب با فرسودگی شغلی کارکنان….41
جدول شماره 8-4 : همبستگی پیرسون جهت رابطه بین حقوق ومزایا با فرسودگی شغلی کارکنان…41
فصل پنجم
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………43
بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………43
محدودیتها………………………………………………………………………………………………………………………..44
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………45
منابع ومآخذ …………………………………………………………………………………………………………………..48
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………….55
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه :
پدیده اضطراب عمری به قدمت تاریخ حیات بشر دارد از آن زمان که اجداد ما در غارها زندگی می کردند وبرای بقا و امرار معاش مجبور بودند با انواع و اقسام چالش ها و خطرات رو به رو شوند تا به امروز که انسان اوج کهکشان ها و اعماق اقیانوس ها را در خود درنوردیده همواره با اضطراب دست به گریبان بوده است . و در طول تاریخ پر فراز ونشیب خود از طریق مختلف سعی در کسب آرامش و امنیت و رهائی از اضطراب داشته است . اما اکنون پس از گذشت بیش از دو میلیون سال از پیدایش انسان بر روی این کره خاکی و رسیدن به اوج پیشرفت و فناوری هنوز از احساس استرس و اضطراب نه تنها کم نشده بلکه زیادتر هم شده است . که این امر عوامل متعددی دارد که یکی از این ها فشار کار است . (تی.بک وکاری امری1، 1381 )
هرکس حتی اگر یکبار کار و فشار زیاد و طولانی مدت را چه در خانه و چه در محل کار تجربه کرده باشد ، معنای کوفتگی جسمی و ذهنی را به خوبی درک می کند . در زمان آرامش شما به آسانی قادر به رویارویی با فراز و نشیب زندگی هستید ؛ اما وقتی فشار از حد آستانه تجاوز کند حتی یک مشکل کوچک هم می تواند به یک بحران روحی تبدیل شود .
حس از دست دادن کنترل و عدم توانایی برای غلبه بر واکنش های نابهنجار ، تجربه ی بسیار ناخوشایندی است. شما خود را می بینید که با وجود خستگی مفرط و نارضایتی هم چنان در محل کار، به کار خود ادامه می دهید و به ظاهر قادر به کنترل خود نیستید . (ورا . پیفر2 . 1388 )
با این وجود اگر چه استرس و عواقب آن که در همه ی زندگی ما از جمله در شغل وتبعات ناشی از آن مؤثر بوده ولی هنوز درک درستی از ماهیت آن نداریم ما اگر در علوم مادی و تکنولوژی و ساخت ماشین و ابراز به اوج پیشرفت نایل شده ایم و توانسته ایم تمدن عظیم به پا کنیم اما در شناخت خودمان هنوز موجوداتی ابتدایی هستیم . شاید واقعاً در این زمینه تلاش نکرده ایم و شاید آنقدر که وقت و انرژی صرف علوم مادی و فن آوری کرده ایم وقت و انرژی صرف شناخت ماهیت انسانی خویش نکرده ایم . ( تی . بک ، کاری امری ، 1381 )
بیان مسئله :
در دنیای پر شتاب امروز هرکس خواهان داشتن شغلی است و در واقع یکی از عوامل احساس امنیت و اعتماد به نفس ، داشتن شغل و فعالیت اجتماعی است . علاوه بر مزایایی که ذکر شد ؛ استرس شغلی یکی از تبعات شغل محسوب می شود که باعث بعضی بیماریهای جسمی ( آسم ، افسردگی ، سردرد ) می شود ، که این نوع بیماریهای جسمی و روانی نگرش های مختلفی را نسبت به شغل به وجود می آورد .
یکی از عارضه های که ارتباط مستقیمی با استرس

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید