نامبرده در زمينه کشاورزي فعاليت خود را انجام مي دهد.
فصل سوم
روش شناسي پژوهش
3-1-مقدمه
3-2-روش تحقيق
3-3-روش گردآوري داده ها
3-4- جامعه آماري پژوهش
3-5-نمونه آماريژوهش
3-6-روش تجزيه و تحليل داده ها
3-7-قلمرو پژوهش
3-1-مقدمه
اصولا پژوهش به منظورسنج يک ياچندفرضيه براي رد يا پذيرش آن انجام مي گيرد.يک محقق بعداز انتخاب موضوع تحقيق بايد روش تحقيق مناسب راانتخاب نمايد.انتخاب روش تحقيق بستگي به اهداف،ماهيت موضوع تحقيق وامکانات اجرايي(هزينه هاي مالي وزماني)آن دارد.بنابراين هنگامي مي توان درمورد روش بررسي وانجام يک تحقيق تصميم گرفت که اهداف،ماهيت موضوع وميزان اجرايي بودن آن مشخص باشد.[نادري ونراقي،1387]
پژوهش،فرايندي است که ازطريق آن مي توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت ونسبت به آن شناخت لازم راکسب کرد.دراين فرايندازچگونگي گردآوري شواهد وتبديل آن ها به يافته ها تحت عنوان روش شناسي يادمي شود.[سرمد وهمکاران،1384]
دراين فصل،موارد زيرمورد بررسي قرار مي گيرند:
روش تحقيق،قلمرو تحقيق،جامعه آماري،نمونه آماري،روش نمونه گيري،حجم نمونه،ابزارجمع آوري اطلاعات و در نهايت قابليت روايي وپايايي ابزار اندازه گيري.
3-2-روش تحقيق
به طورکلي روش هاي تحقيق درعلوم رفتاري را مي توان با توجه به دو ملاک الف)هدف تحقيقوب)نحوه گردآوري داده ها تقسيم بندي کرد.[سرمد وهمکاران،1384]
3-2-1-دسته بندي تحقيقات برحسب هدف
تحقيقات علمي براساس هدف تحقيق به سه دسته تقسيم مي شوند:بنيادي،کاربردي،تحقيق وتوسعه.هدف تحقيقات کاربردي،توسعه دانش کاربردي دريک زمينه خاص است به عبارت ديگر،تحقيقات کاربردي به سمت کاربرد علمي دانش هدايت مي شود.به همين دليل ازآنجا که تحقيق حاضر،الگويي شناخته شده درخصوص عوامل بازاريابي رابطه مند و تاثير آن بر رضايت مشتريان را موردآزمون قرارمي دهد.ازنوع تحقيقات کاربردي است و با استفاده از نتايج آن ودر نظر داشتن متغيرهاي تاثير گذار بازاريابي رابطه مند،مي توان ميزان رضايت مشتريان کليدي بانک را بهبود بخشيد.
3-2-2-دسته بندي تحقيقات برحسب نحوه گردآوري داده ها
تحقيقات علمي براساس چگونگي به دست آوردن داده هاي مورد نياز،به دو دسته تحقيق توصيفي وتحقيق آزمايشي تقسيم مي شوند.
تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش هايي است که هدف آن ها توصيف کردن شرايط يا پديدههاي مورد بررسي است.
يکي ازانواع تحقيقات توصيفي،روش پيمايشي است.پيمايش،راهي براي به دست آوردن اطلاعاتي درباره ديدگاه ها،باورها،نظرات،رفتارها يا مشخصات گروهي از اعضاي يک جامعه آماري از راه انجام تحقيق است.ازآنجا که پرسشنامه،ساده ترين راه کسب اين اطلاعات است،رايج ترين تکنيک مورد استفاده دراين نوع تحقيق مي باشد.[خاکي،1384]
براين اساس،تحقيق حاضر ازآنجا که بااستفاده از پرسشنامه،عوامل بازاريابي رابطه مند موثر بر رضايت مشتريان کليدي بانک کشاورزي ابهررا شناسايي مي کند،يک تحقيق پيمايشي است.باتوجه به مقدمه ذکر شده در خصوص انواع روش هاي تحقيق مبتني بر هدف تحقيق ونحوه گردآوري داده ها وباتوجه به ماهيت پژوهش حاضر وانطباق ويژگي هاي آن با دسته هاي فوق الذکر،مي توان بيان نمود که براساس هدف تحقيق،پروژه حاضر ازنوع کاربردي است چراکه هدف ازانجام آن بررسي عوامل بازاريابي رابطه مندموثر برميزان رضايت مشتريان کليدي بانک کشاورزي ابهرو ارائه پيشنهادات مناسب دراين زمينه است.ازسوي ديگربراساس نحوه گردآوري داده ها،از آنجا که دراين پژوهش به توصيف .تشريح رابطه بين متغيرها وتوصيف نظرات آزمودني هاي تحقيق درخصوص مؤلفه ها وشاخص هاي موجود درپرسشنامه پرداخته مي شودروش پژوهش پيمايشي است،بنابراين،اين تحقيق ازانواع تحقيقات توصيفي-پيمايشي است
3-3-روش گردآوري داده ها
اطلاعات رامي توان به روش هاي گوناگون،درمکان هاي مختلف وازانواع منابع گردآوري نمود.درتحقيق حاضرازهردو روش کتابخانه اي وميداني جهت گردآوري داده ها واطلاعات مورد نيازتحقيق استفاده شده است.
3-3-1-روش کتابخانه اي
روش کتابخانه اي،عمدتا در تدوين فصل مباني نظري تحقيق استفاده گرديده است.دراين روش بامراجعه به کتب،مقالات،مجلات و منابع اينترنتي به گونه هاي مناسب درجهت انتخاب مطالب برايتدوين.مباني نظري تحقيق استفاده مي شود.
3-3-2-پرسشنامه
پرسشنامه از رايج ترين ابزارتحقيق است که پاسخ به سوالات آن،داده هاي مورد نيازپژوهشگررابه دست مي دهد.پرسشنامه عبارت است از مجموعه اي ازپرسشهاي هدف مند که با بهره گيري ازمقياس هاي گوناگون،نظر،ديدگاه و بينش فرد پاسخ گو را موردسنجش قرارمي دهد.[خاکي،1384]
ايده اصلي براي طراحي پرسشنامه اين پژوهش،ازمدل ارائه شده توسط پروفسور مارک اسپيسدرسال2000براي شناسايي عوامل بازاريابي رابطه مند در بانک هاي چيني و خارجي درهنگ کنگ بکار برده است.جهت تدوين پرسشنامه،باچند تن ازمديران بانک کشاورزي ابهرومشتريان کليدي اين بانک وتعدادي ازاساتيد دانشگاه،مصاحبه نيمه ساختاريافته انجام گرفت که اين امربه شناسايي عوامل بازاريابي رابطه مند دراموربانکي کمک بسزايي نمود وزمينه طراحي پرسشنامه بسته را فراهم نمود.در نهايت باتوجه به اطلاعات به دست آمده ازمطالعه ادبيات،مصاحبه باخبرگان ونظرات اساتيد ومشاور،پرسشنامه،تدوين و تغييرات لازم درآن اعمال گرديد.
3-3-2-1-سوالات پرسشنامه
آزمون مقدماتي مقياس هاي تدارک ديده شده براي اندازه گيري الگوي مورد نظر با تکيه برپرسشنامه اوليه تهيه و تنظيم گرديد.دريک جمع بندي مشخصات پرسشنامه بدين شرح است:
جدول 3-1،تعداد پرسش هاي طراحي شده براي هر يک از ابعاد موثر بر رضايتمندي مشتريان کليدي وتعدادکل پرسش هاي مربوط را نشان مي دهد.
(جدول3-1).توزيع پرسش هاي عوامل مؤثر بر رضايتمندي مشتريان
عوامل بازاريابي رابطه مند مؤثر بر رضايتمندي مشتريان کليدي
ابعاد
تعداد پرسش ها
شماره
پرسش ها
فعاليت هاي فروش
16
1-16
جمع
فعاليت هاي اجتماعي
4
17-20
تبادل اطلاعات
5
21-25
نظارت بر روابط
5
26-30
عوامل بازاريابي رابطه مند مؤثر بر رضايتمندي مشتريان کليدي
30
1-30
پرسشنامه در دو قسمت الف و ب تهيه و توزيع گرديد واز مشتريان کليدي بانک کشاورزي ابهرخواسته شد ابتدا در قسمت الف پرسشنامه به مؤلفه ها به لحاظ اهميتي که برايشان دارند امتياز بدهند سپس درقسمت ب پرسشنامه ميزان رضايتمندي خود را براساس ادراکاتشان از عملکرد واقعي بانک کشاورزيمشخص نمايند.
3-3-2-آزمون پرسشنامه
آزمون مقدماتي:اعتباروپايايي
پايايي(قابليت اعتماد)
تعداد20پرسش توزيع گرديد جدول آلفاي کرنباخ نهايي(آلفاي پس از حذف پرسشهاي ناهماهنگ) در هر بعد در جدول 3-2 آمده است.
(جدول 3-2) آلقاي کرنباخ نهايي
ابعاد
آلفاي قبل از حذف پرسشهاي ناهماهنگ
پرسشهاي محذوف
آلفاي کرنباخ قبل از حذف پرسشهاي ناهماهنگ
عوامل بازاريابي رابطه مند مؤثر بررضايتمندي مشتريان کليدي
فعاليت فروش
10
فعاليت اجتماعي

تبادل اطلاعات

?
جمع
عوامل بازاريابي رابطه مندمؤثر بر رضايتمندي مشتريان کليدي


روايي(قابليت اعتبار)
براي بررسي ميزان روايي پرسشنامه از دو روش استفاده گرديد:
1)براي استاندارد سازي مقياس هاي ساخته شده براي اندازه گيري متغيرهاي تحقيق،مقياس هاي مورد نظر در قالب پرسشنامه اي تنظيم و به طور اتفاقي ميان 30نفر توزيع شد.
2)آزمون بارتلت(KMO):اعتبار مقياس به وسيله تحليل عاملي هريک از ابعاد ارزيابي شد(آزمون تک بعدي بودن)پس از ارزيابي آزمون بارتلت و ضريب معني داري آن که درواقع مجوزاستفاده از تحليل عاملي محسوب مي شود پرسشنامه نهايي آماده ساخت و تکميل گرديد.
(جدول3-3).اعتبار مقياس مؤثر بر رضايتمندي مشتريان
ابعاد
شماره
پرسشها
پرسش هاي محذوف
آزمون
بارتلت
عوامل بازاريابي
رابطه مند مؤثر بر رضايتمندي مشتريان کليدي
فعاليت فروش
1-16

92?
فعاليت اجتماعي
17-20

86?
تبادل اطلاعات
21-25

73?
نظارت بر روابط
26-30

81?
جمع
عوامل بازاريابي رابطه مندمؤثر بر رضايتمندي مشتريان کليدي
1-20


3-4- جامعه آماري پژوهش
جامعه آماري،مجموعه واحد هايي است که حداقل در يک صفت مشترک باشند.[خاکي،1384]وشامل گروهي از افراد است که يک يا چند صفت مشترک دارند که موردنظر تحقيق است.باتوجه به اين تعريف،جامعه مورد بررسي دراين پژوهش،مشتريان کليدي بانک کشاورزي ابهردر سطح استان زنجان مي باشند.اصلي ترين خصوصيت جامعه آماري داشتن حساب وگردشمالي دربانک کشاورزي ابهراست که مشتري راازسايرصاحبان حساب متمايزنمايد وعنوان مشتري کليدي درآن بانک به وي اطلاق گردد.
3-5-نمونه آماريژوهش
براي تعيين حجم نمونه آماري از فرمول نمونه گيري بدون جايگذاري ازيک جامعه محدوداستفاده شده است .
با توجه به اينکه در اين تحقيق هدف برآورد نسبت رضايت مشتريان است وجامعه آماري تحقيق،محدود و برابر4000نفراست،لذا فرمول فوق جهت تعيين حجم نمونه آماري استفاده گرديد0 است که درآن zآماره توزيع استاندارد که در سطح اطمينان 95?، برابر 96/1 است.P احتمال موفقيت ، q احتمال شکست وميزان خطاي استاندارد است.
N=4000
n
مقدارp به دليل اينکه بتوان به برآورد بهتري از آن دست يافت،50?درنظر گرفته شده است.چون اگر50?=p درفرمول بالا گذاشته شود،nحداکثرمقدار خود را خواهد داشت.استفاده از اين شيوه سبب مي شود که نمونه به حد کافي بزرگ باشد.درعين حال اين نمونه ممکن است بزرگتر از حد نياز باشد و گرانتر از زماني تمام شود که برآورد بهتري ازpدر دسترس است.اين شيوه را تنها زماني به کارمي برند که پژوهشگر قادر نيست به برآورد بهتري ازpدسترسي پيدا کند.
نمونه آماري تحقيق شامل 296مشتري کليدي از شعب استان زنجان بوده است که با درنظر گرفتن امکان عدم همکاري مشتريان مورد نظر درتکميل پرسشنامه ها براي اطمينان ازاينکه خالص پرسشنامه برگشتي ازمقدار فوق بيشتر باشد،پرسشنامه بين397مشتري کليدي بانک کشاورزي ابهرکه به صورت تصادفي از پايگاه اطلاعات مشتريان کليدي شعب انتخاب شده بودند توزيع گرديد که در نهايت 370عدد پرسشنامه قابل استفاده جمع آوري شدو نرخ برگشت پرسشنامه93?محاسبه گرديد.
3-6-روش تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل داده ها عبارت است از فرايند تدوين،تنظيم،شالوده ريزي وبيان مفهوم يا معني انبوهي از داده هاي جمع آوري شده به منظور تجزيهو تحليل ونتيجه گيري مي بايست در قالب آزمون هاي آماري،به اطلاعاتي ارزشمند تبديل گردند تا بتوان با استفاده از تعبير و تفسير آن ها،به نتايج مورد نظر دست يافت.
3-6-1-آمار توصيفي
پس از جمع آوري داده هاي پرسشنامه وايجاد نظمي منطقي بين آن ها ازآمار توصيفي استفاده مي شود.
3-6-2-آمار استنباطي
درپژوهش حاضربراي آزمون فرضيه ها لازم است از توزيعtاستيودنت استفاده شود؛اما با توجه به تفاوت ماهيت فرضيه اصلي با چهار فرضيه فرعي از دو روش متفاوت براي آزمون فرضيه ب استفاده شده است،بدين ترتيب که براي آزمون فرضيه اصلي از روش مقايسه زوجي ياآزمون فرضيه نمونه هاي جفت شده وبه منظور اولويت بندي عوامل مطروحه براي رضايتمندي مشتريان در بازاريابي رابطه مند ازآزمون مقايسه ميانگين فريدمن که آماره اي براي اولويت بندي است،استفاده شده است و جهت آزمون فرضيات فرعي،آزمونtتک نمونه اي مورد استفاده قرار گرفته است.
3-7-قلمرو پژوهش
3-7-1-قلمرو موضوعي
اين تحقيق از نظر قلمرو موضوعي،به بررسي عوامل بازاريابي رابطه مند مؤثر برميزان رضايت مشتريان کليدي بانک کشاورزي ابهرو اولويت بندي اين عوامل مي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید