پرايمر Rev با
Bacillus thuringiensis partial 16s rRNA gene , strain ucsc27
شکل 4-9 تعيين توالي نمونه N1 – پرايمر Rev
شکل4-10 همولوژي 97% نمونه N1 – پرايمر Rev با
Bacillus thuringiensis srain z8b-52 16
شکل 4-11 تعيين توالي نمونه N2- پرايمر Rev
شکل 4-12 همولوژي 97% نمونه N2 – پرايمر Rev با
Bacillus sp . CNJ732 PL04 16s eibosomal RNA
شکل 4-13 تعيين توالي نمونه B1 – پرايمر Rev
شکل 4-14 همولوژي 97% نمونه B1 – پرايمر Rev با
Bacillus sp . CNJ732 PL04 16s eibosomal RNA
شکل 4-15 تعيين توالي نمونه B2 – پرايمر Rev
شکل 4-16 همولوژي 97% نمونه B2 – پرايمر Rev با
Bacillus thuringiensis partial 16s rRNA gene , strain ucsc27

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید