مارک دار شده
3-8 طيف XRD مربوط به نانو ذرات اکسيد آهن خالص 58
3-9 طيف XRD مربوط به نانو ذرات اکسيد آهن بهبود يافته با CTAB 58
4-1 جذب محلول 1 ppm دارو پنتوپرازول بعد از بهينه سازي 83
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
4-1 منحني کاليبراسيون 68
4-2 تغييرات جذب محلول دارو بر حسب pH 69
4-3 تغييرات جذب محلول مقدار بهينه CTAB 72
4-4 تغييرات جذب محلول دارو بر حسب زمان استخراج 74
4-5 تغييرات جذب دارو بر حسب مقدار جاذب 76
4-6 تغييرات جذب محلول دارو بر حسب نوع حلال واجذبي 77
4-7 تغييرات جذب محلول دارو بر حسب حجم حلال 79
4-8 تغييرات جذب محلول دارو بر حسب زمان واجذبي 80
4-9 تغييرات جذب محلول دارو بر حسب حجم محلول 82
فصل اول
داروي پنتوپرازول
1-1 پنتوپرازول
پنتو پرازول 1با نام تجاري پروتونيکس2 در گروهي از دارو ها به نام مهار کننده هاي پمپ پروتون قرار مي گيرد اين دارو مقدار اسيد توليد شده در معده را کاهش مي دهد. پنتو پرازول براي درمان زخم معده، زخم اثني عشر،ازوفاژيت فرسايشي(اسيب به مري از اسيد معده)، سندرم زولينگر3 استفاده مي شود. [1].
1-2داروهاي مهار کننده پمپ پروتون
مهار کننده هاي پمپ پروتون گروهي از دارو هاي هستند که وظيفه اصلي شان در بدن کاهش پايدار اسيد معده است. اختراع اين گونه از داروها در اوايل 1970 ميلادي و با کشف وجود پروتئين هاي غشائي حامل پروتون در ديواره معده و تاثير آنها بر ترشح اسيد در معده حاصل شد. تحقيقات اخير نشان داده افراد سالمندي که از دارو هاي متداول براي کنترل سوء هاضمه و سوزش سر دل استفاده مي کنند در معرض شکستگي هاي استخواني هستند مصرف طولاني مدت مهار کننده پمپ پروتون باعث افزايش 35 تا 50 درصد خطر شکستگي مي شود. از جمله از دارو هاي مهار کننده پمپ پروتون مي توان به امپرازول4 و پنتو پرازول اشاره کرد.
1-2-1 توضيحات دارو
نام ژنريک: پنتو پرازول
نام تجاري: پروتونيکس
کلاس درماني: باز دارنده ترشح اسيد معده
کلاس دارويي: پمپ باز دارنده پروتون
رده بندي بارداري: گروه B
1-2-2 مکانيسم اثر پنتوپرازول
اثر مهار پمپ پروتوني:
پنتوپرازول فعاليت پمپ پروتوني را از طريق اتصال به هيدروژن پتاسيم آدنوزين تري فسفاتاز (در سطح سلول‌هاي پارشال معده)، مهار مي‌نمايد و از اين طريق باعث سرکوب ترشح اسيد معده مي‌گردد.
1-2-3 مصرف در دوران بارداري و شير دهي
رده بندي بارداري: گروه B
انتظار نمي رود که مصرف اين دارو براي جنين مضر باشد اما افرادي که باردار هستند و قصد مصرف پنتو پرازول را دارند قبل از مصرف اين دارو بايد با پزشک متخصص مشورت کنند.
پنتو پرازول مي تواند به شير مادر وارد شود و به کودک آسيب برساند، افرادي که کودک شير خوار دارند قبل از مصرف پنتو پرازول بايد با دکتر خود مشورت کنند.
1-2-4 اشکال دارويي پنتوپرازول
پنتوپرازول به شکل قرص و آمپول ساخته مي‌شود. قرص 20، 40 ميلي‌گرم و ويال تزريقي 40 ميلي گرم در دسترس مصرف کنندگان است.
1-2-5 تداخل دارويي
پنتوپرازول مي‌تواند جذب آمپي سيلين، نمک‌هاي آهن و کتوکونازول را کاهش دهد.
سوکرالفيت مي‌تواند جذب پنتوپرازول را به تأخير بيندازد و فراهمي زيستي آن را نيز کاهش دهد. توصيه مي شود پنتوپرازول 30 دقيقه قبل از سوکرالفيت مصرف شود.
غذا جذب دارو را تا 2 ساعت به تأخير مي‌اندازد اما باعث کاهش ميزان جذب نمي‌گردد.
1-2-6 عوارض جانبي
اختلالات گوارشي به صورت درد ناحيه شكمي، تهوع، يبوست، اسهال، واكنشهاي حساسيتي به صورت كهير، راش، آنژيوادم، خارش، افسردگي، تب و خستگي [2].
1-2-7 ساختار, نام ايوپاک و برخي از خصوصيات فيزيکي و شيميايي پنتوپرازول [3،5،6].
نام ايوپاک:
(RS)-6-(Difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzo[d]imidazole)
ساختار داروي پنتو پرازول در شکل (1-2) نشان داده شده است.
شکل (1-1): ساختار داروي پنتو پرازول
برخي از خصوصيات فيزيکي و شيميايي داروي پنتو پرازول در جدول 1-1 نشان داده شده است
.
جدول (1-1): برخي از خصوصيات فيزيکي و شيميايي دارو يپنتو پرازول
شکل ظاهري
حلاليت در آب )mg/mL(
وزن مولکولي
)g/mole(
نقطه ذوب
فرمول شيميايي
پودرسفيد رنگ
48
383.37
139-140°C
C16 H15 F2 N3 O4 S
1-3 تاريخچه روش هاي اندازه‌گيري‌ که روي داروي پنتوپرازول صورت گرفته است
اندازه گيري پنتاپرازول سديم و لانزوپرازول در دوز فرد به شکل قرص توسط RP-HP LC با استفاده از فاز متحرک:
روش کروماتوگرافي مايع روشي ساده، حساس، دقيق و با کارايي بالا است که براي آناليز پنتاپرازول سديم و لانزو پرازول توسعه داده شده است و براي تعيين ترکيبات در محصولات دارويي تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد. ردي5 و همکارانش از اين روش استفاده کردند.
ترکيبات به خوبي در روي ستون C18 از هم جدا شده اند با استفاده از يک فاز متحرک متشکل از استونيتريل: بافر فسفات (pH V. O و V/V 40: 60) در سرعت جريان 1 ميلي ليتر بر دقيقه با تشخيص UV در 230 نانومتر است.
زمان باز داري پنتاپرازول سديم و لانزوپرازول 017/2 و 538/2 دقيقه شد و ضريب همبستگي برابر با 999/0 مطالعه نشان مي دهد که کروماتوگرافي فاز مايع معکوس حساس و انتخابي براي تشخيص پنتاپرازول سديم و لانزوپرازل با استفاده فاز متحرک تنها است. ]3 [.
اندازه گيري پنتاپرازول، راب پرازول6، اسوم پرازول7، دومپريدون8 در محصولات دارويي توسط کروماتوگرافي معکوس با استفاده از يک فاز متحرک :
روش کروماتوگرافي مايع يک روش ساده- حساس- دقيق با کارايي بالا براي آناليز
تشخيص پنتاپرازول- راب پرازول، اسوم پرازول- دومپريدون با فرابنفش در 210 نانومتر مي‏باشد که توسعه داده شده است براي تعيين ترکيبات محصولات دارويي تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد. ترکيبات به خوبي در ستون فاز معکوس Hy Persil BDS C18 با استفاده از يک فاز متحرک شامل ( 70/4) = pH بافرپتاسيم دي هيدروژن فسفات M 5%- استونيتريل (V/V 280: 720) با سرعت جريان 1 ميلي متر بر دقيقه جدا مي شوند محدوده‏ي خطي ngml-1 000/4- 400 براي پنتاپرازول، ngml-1 2000-200 براي راب پرازول، ngml-1 000/4- 400 براي اسموم پرازول، ngml-1 000/3-300 براي دو مپريدول بدست آمد.
حد تشخيص (LOD) بدست آمده: پنتاپرازول ngml-151/147، راب پرازول ngml-1 65/65، اسوم پرازول ngml-1 27/131، دو مپريدول ngml-1 33/98 مطالعه نشان داد که کروماتوگرافي فاز مايع معکوس حساس و انتخاب پذير براي اندازه گيري پنتاپرازول، راب پرازول اسوم پرازول- دومپريدول با استفاده از فاز متحرک تنها مي باشد. ] 4[.
اندازه گيري اسپکتروفتومتري معتبر پنتاپرازول سديم در داروسازي با استفاده از کلريدفريک و دو عامل کي ليت ساز :
دو روش ساده، حساس و گزينش پذير براي اندازه گيري پنتاپرازول سسکوهيدرات (PSS) توسعه داده شده است. روش ها مبتني بر کاهش کلريد آهن توسط PSS در محيط هاي خنثي وکي ليت از آهن (II) با 1و10 فنانترولين (Phen) ( روش A )يا 2 و ‘2 (بي پيريديل) (bipy) (روش B) در نتيجه کروموژن هاي قرمز رنگي در 510 و 520 نانومتر اندازه گيري مي‏شوند به ترتيب براي روش A و روش B در شرايط بهينه، قانون بير در محدوده‏ي غلظت 0/4- 25/0 و gml-1 ? 50- 5/2 با ضريب جذب مولار 104 × 35/5 و cm-1 mol-1 104 89/7 و حسايست هاي سندل 008/0و cm-2 ?g 055/0 به ترتيب براي روش A و روش B. حد تشخيص (LOD) و حد کمي (LOQ) نيز گزارش شده است.
روش هاي پيشنهاد شده براي تعيين PSS در شکل خالص و در قرص بدون دخالت مواد جانبي شايع در فرمولاسيون هاي دارويي مشاهده نشده است.
مقايسه‏ي آماري نتايج حاصل از روش هاي ارائه شده با استفاده از روش مرجع نشان داد که تفاوت معني داري در صحت و دقت وجود ندارد. ] 5[.
اندازه گيري ولتامتري موج مربعي پنتاپرازول با استفاده از الکترودر فيلم آنتيموان :
الکترود فيلم آنتيموان (SbFE) براي اندازه گيري مناسب پنتاپرازول مورد استفاده قرار گرفت.
Sbfe روي يک الکترود کربن شيشه اي تهيه شده و در حالت ولتامتري موج مربعي مستقيم به کار گرفته شد. بعد از مطالعه و بهينه سازي چندين پارامتر تجربي، عملکرد الکترو آناليتکيال در محلول بافر با LOD محاسبه شده moll-1 7- 10 × 1/9 و تکرار پذيري بسيار عالي با RSD % 8 ± به نمايش گذاشته شده است کاربرد واقعي SbFE در الکترو آناليز آلي از طريق اندازه‏گيري غلظت کم پنتاپرازول در فرم دوز دارويي واقعي نشان داده شده است. ]6[.
اسپکتروفتومتري اندازه گيري پنتاپرازول سديم در پزشکي با استفاده از -N بروموسوکينيميد، در حضور ميتل اورانژ و اينديگوکارمين به عنوان معرف :
باساوايا9 و همکارانش دو روش حساس اسپکتروفوتومتري براي سنجش پنتاپرازول سديم سسکوهيدرات (PNT) در فرمولاسيون با استفاده از -N بروموسوکينيميد (NBS) و رنگ هاي متيل اورانژ و اينديگو کارمين به عنوان معرف ارائه داده اند. تعيين اکسيدان واکنش نداده توسط واکنش با مقداري ثابت از متيل اورانژ و اندازه گيري جذب در 520 نانومتر (روش A) و يا اينديگوکارمين و اندازه‏گيري جذب در 610 نانومتر (روش B)
در هر دو روش از مقادير NBS واکنش داده مربوط به مقادير PNT و جذب اندازه گيري شده نشان داد افزايش خطي با غلظت PNT توسط ضريب هم بستگي 9959/0 و 9985/0 به ترتيب براي روش A و روش B تقويت مي شود براي هر دو روش حد تشخيص و حد کمي گزارش شده است. هم چنين دقت در روز و دقت بين روز نيز ارزيابي شده است.
اين روشها براي سنجش PNT در آماده سازي قرص به کار گرفته شد. ]7[.
اندازه گيري انانتيومر پنتاپرازول در پلاسما انسان توسط کروماتوگرافي مايع با عملکرد بالا چند بعدي HPLC چند بعدي ابزاري قدرتمند براي آناليز نمونه ها با سطح بالايي از پيچيدگي ها است:
اين کار با استفاده از HPLC با اتصال يک ستون RAM با يک ستون پلي ساکاريد کايرال براي آناليز پنتاپرازول در پلاسماي انسان با تزريق مستقيم گزارش مي کند.
انانتيومرها از نمونه هاي پلاسما با وضوح بالا روي يک تريس (3،5- دي متوکسي فنيل کاربامات) از فاز آميلوز بعد از پاک کردن توسط يک ستون آلتيل RAM BSA جدا شدند.
آب 5 دقيقه در سرعت جريان 0/1 ميلي ليتر بر دقيقه براي شستشوي پروتئين هاي پلاسما به عنوان حلال مورد استفاده قرار گرفت و سپس استونيتريل- آب (v/v 65: 35) براي انتقال و آناليز انانيتومرهاي پنتاپرازول که توسط UV در 285 نانومتر شناسايي شد.
زمان آناليز 28 دقيقه بوده بدون هيچ زماني که صرف آماده سازي نمونه شد. رابطه‏ي خطي خوبي در محدوده‏ي غلظت 20/0 تا 5/1 ميلي گرم بر ميلي ليتر براي هر انانيتومر بدست آمد. دقت و صحت درون و بيرون روز با غلظت کم پلاسما (24/0 ميلي گرم برميلي ليتر)، غلظت متوسط پلاسما (70/0 ميلي گرم بر ميلي ليتر) و غلظت زياد پلاسما (3/1 ميلي ليتر بر ميلي‏ليتر) مشخص شد و يک CVمتفاوت از 80/1 تا 43/8% و دقت از 86 تا 92% داد ريکاوري انانيتومرهاي پنتاپرازول در محدوده‏ي 7/93- 2/101% بود.]8[.
ولتامتري آندي پالس ديفرانسيل اندازه گيري پنتاپرازول در فرم هاي دوزاژ دارويي و پلاسما انسان با استفاده از الکترود کربن شيشه اي :
پنتاپرازول به عنوان يک داروي ضد زخم معده از طريق مهار K+, H+ آدنوزين ‘5- تري فسفات در سلول هاي جداره‏ي معد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید