دکانته کرده، سپس طيف همه‌ي محلول‌ها پس از تصحيح خط پايه در محدوده ي nm400-200 با دستگاه UV-Vis ثبت شد. سپس مقدار سيگنال جذبي هر محلول در طول موج nm290 خوانده شد.
3-4-6 اثر مقدار حلال
با استفاده از محلول مادر، 8 محلول به حجم mL50 و غلظتµgmL-1 1 ساخته شده، به درون ارلن‌هاي mL50 منتقل شدند و pH آنها با استفاده از محلول سود رقيق روي 10تنظيم شد. سپس به هر کدام از ارلن‌ها مقدار g07/0 جاذب و mL5از محلول (W/V) %2/0 CTAB اضافه شد. سپس به مدت 7 دقيقه در حمام اولترا‌سونيک، قرارداده شد. ذرات جامد ته نشين شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول رويي دکانته شد. براي برسي حجم بهينه حلال واجذبي، به ذرات جامد متانول (حلال) در حجم‌هايmL 8-1 اضافه شد و مجدداً به مدت 10 دقيقه در حمام اولترا‌سونيک، قرارداده شد شد. ذرات جامد ته نشين شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول داخل ارلن‌ها را دکانته کرده، سپس طيف همه‌ي محلول‌ها پس از تصحيح خط پايه در محدوده‌ي nm400-200 با دستگاه UV-Vis ثبت شد. سپس مقدار سيگنال جذبي هر محلول در طول موج nm290 خوانده شد.
3-4-7 اثر زمان واجذب
با استفاده از محلول مادر، 9 محلول به حجم mL50 و غلظتµgmL-1 1 ساخته شده، به درون ارلن‌هاي mL50 منتقل شدند و pH آنها با استفاده از محلول هاي سود رقيق روي 10 تنظيم شد. سپس به هر کدام از ارلن‌ها، مقدار g07/0 جاذب وmL5 از محلول (W/V) %2/0 CTAB اضافه شد. سپس به مدت 7 دقيقه در حمام اولترا‌سونيک ، قرارداده شد. ذرات جامد ته نشين شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول رويي دکانته شد. mL1 متانول (حلال) به ذرات جامد اضافه شد. براي ارزيابي زمان بهينه واجذبي، هر محلول به مدت زمان‌هاي 15-5/0 دقيقه در حمام اولترا‌سونيک، قرارداده شد ، ذرات جامد ته نشين شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول داخل ارلن‌ها را دکانته کرده، سپس طيف همه‌ي محلول‌ها پس از تصحيح خط پايه در محدوده‌ي nm400-200 با دستگاه UV-Vis ثبت شد. سپس مقدار سيگنال جذبي هر محلول در طول موج nm290خوانده شد.
3-4-8 اثر حجم محلول
با استفاده از محلول مادر، براي بررسي حجم محلول، محلول‌هاي به حجم هاي mL400-50 و غلظت µgmL-1 1 ساخته شده ، به درون ارلن‌هاي منتقل شدند و pH آنها با استفاده از محلول سود رقيق روي 10 تنظيم شد. به هر کدام از ارلن‌ها مقدار g07/0 جاذب و mL5از محلول (W/V) %2/0CTAB اضافه شد. سپس به مدت 7 دقيقه در حمام اولترا‌سونيک، قرارداده شد. ذرات جامد ته نشين شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول رويي دکانته شد. mL1 متانول (حلال) به ذرات جامد اضافه شد، مجددا به مدت2 دقيقه در حمام اولترا‌سونيک، قرارداده شد. ذرات جامد ته نشين شده را با آهن ربا جدا کرده و محلول داخل ارلن‌ها را دکانته کرده، سپس طيف همه‌ي محلول‌ها پس از تصحيح خط پايه در محدوده ي nm400-200 با دستگاه UV-Vis ثبت شد. سپس مقدار سيگنال جذبي هر محلول در طول موج nm290خوانده شد.
3-4-9 نمونه ي حقيقي
3-4-9-1 نمونه‌هاي آب
نمونه ي آب شهر از آب شير آزمايشگاه (شهرک غرب-تهران)، آب چاه (شهرک غرب-تهران) گرفته شد. از هر نمونه آب، 3 نمونه‌ي mL100 با غلظت‌هاي µgmL-1 0، 5/0 و1 از محلول مادر µgmL-1 100 اضافه شد. سپس pH آن‌ها روي 10 تنظيم شد. مقدار mL5از محلول (W/V) %2/0 CTAB و g07/0 به همه‌ي محلول‌ها اضافه شد. سپس به مدت 7 دقيقه در حمام اولتراسونيک قرارداده شد، ذرات جامد ته نشين شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول رويي دکانته شد. مقدار 1 ميلي ليتر از متانول به ذرات جامد اضافه شد و 2دقيقه قرارداده شد. بقيه‌ي مراحل همان‌طور که در مراحل قبل توضيح داده شد انجام شده و طيف همه‌ي محلول ها پس از تصحيح خط پايه در محدوده‌ي nm400-200 با دستگاه UV-Vis ثبت شد. سپس مقدار سيگنال جذبي هر محلول در طول موج nm290 خوانده شد. براي ارزيابي تکرار پذيري، اين آزمايش در هر غلظت سه بار تکرار شد.
3-4-9-2 نمونه‌ي پلاسما انسان
مقدار mL3 پلاسما از داوطلبي که داروي پنتاپرازول را مصرف نمي‌کرد، گرفته شد. پلاسماي گرفته شده بلافاصله به درون لوله سانتريفيوژ منتقل شده و به مدت 20 دقيقه با سرعت rpm4000 سانتريفيوژ گرديد. سپس محلول روي پلاسما به درون لوله آزمايش منتقل شده وتا زمان آناليز در فريزر (دماي 20- درجه سانتي گراد) نگهداري شد. در هنگام آناليز محلول پلاسماي يخ زده را براي انجام آزمايش در دماي محيط قرار داده تا دماي آن به دماي محيط آزمايشگاه برسد. سپس از محلول پلاسما، 3 نمونه به مقدار µL100 به درون بالن‌هاي mL100 انتفال گرديد و با غلظت‌‌هاي µgmL-10، 5/0 و 1 از محلول مادر µgmL-1100، افزايش استاندارد گرديد، سپس با آب مقطر به حجم mL100 رسانده شد. pH هر محلول روي 10 تنظيم گرديد. مقدار mL5از محلول (W/V) %2/0 CTAB و g07/0 به همه‌ي محلول‌ها اضافه شد، سپس به مدت 7 دقيقه در حمام اولتراسونيک، قرارداده شد، ذرات جامد ته نشين شده را با آهن ربا جدا کرده، محلول رويي دکانته شد. مقدار 1 ميلي ليتر از متانول به ذرات جامد اضافه شد و2 دقيقه قرارداده شد. بقيه مراحل همان‌طور که در مراحل قبل توضيح داده شد انجام شده و طيف همه‌ي محلول‌ها پس از تصحيح خط پايه در محدوده‌ي nm400-200 توسط دستگاه UV-Vis ثبت شد. سپس مقدار سيگنال جذبي هر محلول در طول موج nm290 خوانده شد. براي ارزيابي تکرار پذيري، اين آزمايش در هر غلظت سه بار تکرار شد [8].
فصل چهارم
بحث و نتيجه‌گيري
4-1 منحني کاليبراسيون
ابتدا محلول مادر داروي پنتوپرازول با غلظت µgmL-1100 تهيه گرديد. سپس از اين محلول مادر با استفاده از آب دو بار تقطير محلول‌هاي استاندارد با غلظت‌هايµgmL-1 1/0، 3/0، 5/0، 7/0، 1، 2/1، تهيه شد. pH هر يک از محلول ها در pH برابر با10توسط سود تنظيم شد. مقدار mL5از محلول (W/V) %2/0 CTAB و g07/0 به همه‌ي محلول‌ها اضافه شد، سپس به مدت 7دقيقه در التراسونيک قرارداده شد. ذرات جامد ته نشين شده را با آهن ربا جدا کرده و محلول رويي دکانته شد. مقدار 1 ميلي ليتر از متانول به ذرات جامد اضافه شد و 2دقيقه دوباره در التراسونيک قرارداده شد. ذرات جامد ته نشين شده را با آهن ربا جدا کرده و محلول رويي دکانته شد، جذب هر يک از محلول‌ها پس از تصحيح خط پايه در محدوده ي nm400-200 توسط دستگاه UV-Vis خوانده شد. سپس مقدار سيگنال جذبي هر محلول در طول موج nm290 خوانده شد. نتايج خوانده شده در جدول (4-1) نشان داده شده است.
جدول (4-1) منحني کاليبراسيون
غلظت
(µgmL-1)
جذب
1/0
1413/0
3/0
3238/0
5/0
4312/0
7/0
59/0
1
8544/0
2/1
032/1
منحني کاليبراسيون داروي پنتوپرازول در نمودار (4-1) نشان داده شده است.
نمودار (4-1) منحني کاليبراسيون
4-2 بهينه سازي
پارامترهاي مختلف مؤثر بر راندمان استخراج شامل pH، حجم محلول نمونه، مقدار CTAB، مقدار و زمان استخراج مي باشد. و پارامترهاي مؤثر بر راندمان جذب که شامل نوع حلال، حجم حلال و زمان واجذبي مي باشد نيز بهينه شد.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید